nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2016 (II.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-29 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2016 (II.29..) önkormányzati rendelete
Csibrák Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről


Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák  Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


                                                                          A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére,  valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.


(2) Az önkormányzat által fenntartott, önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nincs, ezért a költségvetési szervek tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a társulás útján, az önkormányzat tagi részvételével fenntartott költségvetési intézményekre, az önkormányzat részvételével működő társulásokra

  1. Kurd-Csibrák  Önkormányzatok  Óvodai Társulására,
  2. Kurdi Közös Önkormányzati Hivatalra,
  3. Dombóvár És Környéke Ivóvízminőség-javító Társulásra,  valamint a
  4. Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra

 vonatkozó saját fenntartási, hozzájárulási (működési és felhalmozási célú támogatási) előirányzatok meghatározására terjed ki.


(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.


2. §


A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat  2016. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                                  32.988 e Ft,

aa) működési költségvetési bevételét                                                           22.988 e Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                      10.000 e Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                   32.988 e Ft,


ba) működési költségvetési kiadását:                                                               25.148 e Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                             9.650 e Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                          2.186 e Ft,

- Dologi jellegű kiadások:                                                                                  8.799 e Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          2.023 e Ft,

- Egyéb működési célú kiadások:                                                                      2.490  e Ft,


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                              7.300 e Ft,

- beruházások előirányzata:                                                                               2.300 e Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                                   5.000 e Ft,

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:                                  0  e Ft,

   összegben állapítja meg.


c) költségvetési hiányát:                                                                                          0   Ft,

ca) működési költségvetési hiányát                                                                     - 540 e Ft,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát:                                                                     0  Ft,

d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                         242 e Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                         242 e Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                             0  Ft,

    e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                       0  Ft,

          ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét:       0 Ft,                                                           eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek      bevételét:                                                                                                                0 Ft,


f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                               540 e Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                       0 Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

         kiadását                                                                                                     540 e Ft

összegben  állapítja meg.   


3. §.


 (1) A költségvetési egyenlegként megállapított 2016. évi hiány (működési és felhalmozási hiány) finanszírozását az önkormányzat a 2015. évi pénzmaradványa , valamint a  kastély értékesítéséből várható bevétel terhére, kizárólag belső finanszírozással biztosítja, ezért az önkormányzat sem működési, sem pedig fejlesztési hitel felvétellel nem számol.  


(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet,   az önkormányzat  által megállapított bérleti és térítési  díjakat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat   2015 évi pénzmaradványát  a 4. melléklet, 2016 évi szociális jellegű kiadásait az 5. melléklet  szerint  hagyja jóvá.


(5) Az önkormányzat részvételével működő társulások  államháztartáson belüli pénzeszközátadás előirányzatait a  6. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait  célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat kiadásait  szakfeladat szerinti  bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,   9.  melléklet tartalmazza.


4. §.


(1)    Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége, az   5 éves futamidőre  „közösségi busz”  pályázati önerő biztosítására felvett 2,7 millió Ft hitelösszege, mely évente 540 e Ft tőketartozást és  kamatait foglalja magában.


(4) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.


(5) Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11.  melléklet szerint hagyja jóvá.  1. §.


Az önkormányzat a Gst.  10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.


 6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített költségvetési létszám-előirányzatát 16 főben állapítja meg.  Ebből:

Csibrák  Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma: 2 fő.

Csibrák  Község Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 14 fő


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

      

7. §.


 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításával dönthet a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás  szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.


8. §.


(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a költségvetési bevételi előirányzatok módosításának szükségességéről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján a bevételi előirányzatok módosításának, továbbá a szükségessé váló kiadási előirányzatok módosításának és előirányzatok közötti átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


(4) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


9. §.


 (1)  A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében naptári éven belül lejáró – a Kormány hozzájárulásához nem kötött – működési célú hitelt, továbbá fejlesztési cél megvalósítását szolgáló hitelt nem tervez igénybe venni.


(2) A felhalmozási célú és a működési célú likvid hitelügyletekkel, valamint a  Kormány előzetes hozzájárulásához kötött adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


10. §.


Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


                                                                        Záró rendelkezések


11. §.


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 3. melléklet kivételével ,  2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2016. február 24. napján tartott ülésén alkotta meg.
                  Kardos János                                                          Horváthné Tóth Valéria

                  Polgármester                                                                     Jegyző  
Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák , 2016. február 29.                                                                        

Horváthné Tóth Valéria

JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1
57 KB
2
22 KB
3
29 KB
4
28 KB
5
27.5 KB
6
27 KB
7
55.5 KB
8
28 KB
9
48.5 KB
10
48.5 KB
11
17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!