nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-01 - 2013-04-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III.22.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1.§

                                                                 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


2.§


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az étkeztetésért fizetendő térítési díjakat e rendelet melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által a szolgáltatónak fizetendő díj: 388 Ft+ ÁFA/ adag.”


3. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II. 11.) önkormányzati rendelet 10.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Nappali ellátás esetén a térítési díj az étkeztetést is igénybevevők esetén az ott meghatározottak szerinti étkeztetési térítési díjjal emelkedik. A nappali ellátás térítési díját – az étkezési térítési díj kivételével - nem kell megfizetnie annak a gondozottnak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.”


4. §


(1) Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

(2) 2013. március 31. napján hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012. (III.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a és 2. §-a.


1. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003.(XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2013. (IV.01.) önkormányzati rendelethez  1. Étkeztetés


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj, személyenként és  ellátási napra

Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének 30%-át (az étkezési térítési díj  tartalmazza a szállítási díjat) 

468.86 Ft/nap


385 Ft +ÁFA


2.) Házi segítségnyújtás


Fizetendő térítési díj feltétele

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj , személyenként és  gondozási órára

Térítési díj összege nem haladhatja meg a kérelmező jövedelmének a 25%-át, étkeztetés biztosítása mellett 30-át % (az étkezési térítési díj  tartalmazza a szállítási díjat)

1514.2 Ft

500 Ft3.)  Nappali ellátás


Fizetendő térítési díj feltétele          

Szolgáltatási

önköltség

Térítési díj, személyenként és ellátási napra

Térítési díj összege nem haladja meg az ellátott havi jövedelmének 15%- át, ott étkeztetés mellett 30%-át

1504,68 Ft

365 Ft


Az ebéd házhoz szállítása: 100,-Ft / nap.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!