nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-18 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 92. §-ában és 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I.    fejezet
Általános rendelkezések

1.A rendelet hatálya


1.     § 
(1)    A rendelet II-III. fejezetének hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, akiknek lakóhelye, vagy ha a jogosult életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye Gyöngyöstarján közigazgatási területén van.
(2)    A rendelet IV. fejezetének hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 4. §-ában megjelölt személyekre, akiknek lakóhelye, vagy ha a jogosult életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye Gyöngyöstarján közigazgatási területén van és akinek ellátásáról Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának kötelessége gondoskodni.
(3)    A rendelet hatálya kiterjed személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.
(4)    A (3) bekezdésben írt ellátásokat a gyöngyöstarjáni lakhellyel rendelkező lakosok és a gyöngyöstarjáni önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más település lakóhellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.


II.    fejezet
A szociális ellátások helyi szabályai 

2.    A szociális ellátások általános szabályai 


2.     § 
(1)    Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg
a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást,
b) gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatást,
c) idősek települési támogatását,
d) Bursa Hungarica Ösztöndíj-települési támogatást,
e) rendkívüli települési támogatást,
f)  általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatást,
g) középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatását, 
h) köztemetést.
(2)    A Képviselő-testület szociális ellátásokkal kapcsolatos átruházott hatásköreit szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.


3.     § 
(1)    Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket, a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban lehet szóban, vagy írásban előterjeszteni. Az írásbeli kérelmeket az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)    A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 18. § a-h) pontjában szereplő adatokat.
(3)    A jövedelem igazolásához csatolni kell:
a)  az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást,
b)  az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem esetén az illetékes állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
c)  jövedelemtől függő szociális ellátások esetében – a Magyar Államkincstár területi szerve által folyósított családtámogatási ellátás vagy fogyatékossági támogatás kivételével – a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást, 
d)  a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, amennyiben az ellátáshoz a jövedelem vagy vagyon vizsgálata szükséges.


4.     § 
(1)  [5]  A rendszeres ellátások kifizetése átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon, havonta utólag, minden hónap 5. napjáig történik a Takarékbank gyöngyöstarjáni kirendeltségénél. A nem rendszeres ellátások kifizetésére a döntés kézhezvételét követő 10 napon belül a kérelemben megjelöltek szerint átutalással kiutalási rendelkezés alapján vagy készpénzben készpénzfelvételi utalványon történik a Takarékbank gyöngyöstarjáni kirendeltségénél
(2)    A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.
(3)    Az idősek települési támogatása az önkormányzat házipénztárában vehető fel november 30. napjáig évi egy alkalommal.
(4)    Bursa Hungarica Ösztöndíj-települési támogatás önkormányzat által fizetett részét az önkormányzat minden év január 31-ig 5 havi és minden év augusztus 31-ig 5 havi összegben átutalással teljesíti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, amennyiben az Önkormányzat határozata alapján a tárgyévi programban részt vesz.


5.     § 
A polgármester, illetve bizottság által hozott határozatok ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez, a jegyző által hozott határozatok ellen a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. u. 9. sz.) lehet fellebbezni. 


6.     § 
Az Szt. 17. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott részletfizetés esetén a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az ellátás jogosulatlan igénybevétel időtartamának kétszeresét.


3.    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás 


7.     § 
(1)    A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (továbbiakban: lakhatási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
(2)    E § alkalmazásában lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás a csatornahasználat és a szemétszállítás díja.
(3)    A lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 39 900 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(4)    A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 3250 Ft.
(5)    A lakhatási támogatás természetbeni ellátásként, a (2) bekezdés szerinti szolgáltatók részére történő átutalással nyújtható.
(6)    A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.
(7)    Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(8)    Lakhatási támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
(9)    A hatáskör gyakorlója a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatást a rendelet 2. melléklete szerinti formátumban kell teljesíteni.
(10)    A lakhatási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.
(11)    A szolgáltató a támogatást első ízben a (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.
(12)    Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(13)    Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatási támogatást a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A kódhordozó formájában lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a (9)–(12) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A készülékek működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval. A készülék leszerelése esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.
(14)    Ha a lakhatási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.
(15)    A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.


4.    Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás 


8.     § 
(1)    Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, akinél az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:
a) a családjában az egy főre számított havi jövedelem 29 925 Ft-ot eléri, de 68 400 Ft-ot nem haladja meg; egyedül élő esetén 44 175 Ft-ot eléri, de 76 950 Ft-ot nem haladja meg, 
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás háziorvos vagy gyógyszerész által legolcsóbb hatóanyaggal igazolt költsége a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri vagy meghaladja és igazoltan tartós beteg,
c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult.
(2)    Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb havi 3250 Ft. A támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.


5.    Idősek települési támogatása 


9.     § 
(1)    Idősek települési támogatására jogosult az, aki a támogatás évében december 31. napjáig betöltötte a 65. életévét, és Gyöngyöstarján területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.
(2)    A támogatást a Képviselő-testület minden év szeptember 30. napjáig oly módon állapítja meg, hogy határozatban dönt a jogosultanként azonos összegű települési támogatás összegéről.


6.    Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás 


10.     § 
(1)    Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatásban (mind az „A”, mind a „B” típusúban) az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 68 400 Ft-ot.
(2)    A Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás havi összege legfeljebb 6500 Ft/fő.
(3)    A Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
(4)    A pályázati űrlap csak a hallgatói jogviszony igazolása („A” típusú pályázat esetén), valamint a pályázó és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelmének összegét igazoló dokumentumok csatolása esetén érvényes.
(5)    Érvénytelen az a pályázat, amelyet határidőn túl, nem az erre rendszeresített űrlapon, hiányosan, hibásan kitöltve, illetve a kötelező mellékletek nélkül nyújtottak be.
(6)    Bursa Hungarica ösztöndíjként nyújtható települési támogatás megállapíthatóságáról évente egy alkalommal a Képviselő-testület dönt.


7.    Rendkívüli települési támogatás 


11.     § 
(1)    Rendkívüli települési támogatás állapítható meg hivatalból vagy kérelemre annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 39 900 Ft-ot nem haladja, egyedülállóként jövedelme 47 025 Ft-ot nem haladja meg, és önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2)    E § alkalmazásában alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás:
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához kapcsolódó kiadások,
b) iskoláztatáshoz kapcsolódó kiadások, 
c) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához kapcsolódó kiadások, 
d) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
e) közfoglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszony, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony megkezdésével összefüggő kiadások,
f) olyan kérelmező által igazolt kiadások, melynek teljesítése a kérelmező létfenntartását időszakosan vagy tartósan veszélyezteti,
g) fűtési időszakban szükséges tüzelőanyag beszerzése
ga) az Szt. szerint aktív korúak ellátására és lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra egyidejűleg jogosult,
gb) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult,
gc) az Szt. szerint aktív korúak ellátására jogosult, 
gd) az Szt. szerint időskorúak járadékára jogosult,
ge) települési támogatásban részesülő,
gf) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, 
gg) családjában 3 vagy több gyermeket nevelő
személy részére.
(3)    [4]
(4)    Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés a) - f) pontja alapján a tárgyév folyamán
 a) vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege 42 750 Ft-ot nem haladhatja meg,
b) [4]
(5)    Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés g) pontja alapján a tárgyév folyamán kérelemre legfeljebb kettő alkalommal állapítható meg, amelynek mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 500 kg szén természetbeni vagy számlával igazolt pénzbeli egyenértéke lehet.
(6)   [4]


12.     § 
(1)    A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható rendkívüli települési támogatás állapítható meg hivatalból vagy kérelemre annak a családnak, amelyben a gyermek gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkezik. és legalább az egyik szülő életvitelszerűen Gyöngyöstarjánban lakik.
(2)    A támogatás összege 25 000 Ft.


13.     § 
(1)    A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül temetési települési támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, ha
a)  a kérelmező és az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat területén volt vagy
b)  amennyiben az elhunyt bentlakásos intézményi jogviszonya halálával szűnt meg, az intézményi jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkezett és a kérelmező gyöngyöstarjáni állandó lakcímmel rendelkezik.
(2)    A temetési települési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-a.
(3)    A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 250 000 Ft.
(4)    A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni, melyhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot és az eltemettető nevére szóló eredeti temetési számlát.


14.     § 
(1)    A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri rendkívüli települési támogatásként hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal legfeljebb 54 000 forint összegű rendkívüli települési támogatás állapítható meg.
(2)    A kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetére vonatkozó bizonyítékokat kell a kérelméhez csatolnia, amennyiben az hatóság által hivatalosan nem ismert és nem köztudomású tény.


15.     § 
(1)    A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül gyógyászati segédeszköz támogatására nyújtott rendkívüli települési támogatás állapítható meg évente egy alkalommal annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a 92 625 Ft-ot nem haladja meg, egyedülállóként jövedelme a 92 625 Ft-ot nem haladja meg és mozgás, látás vagy hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 100.000 forintot.
(2)    Gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a 92 625 Ft-ot nem haladja meg, egyedülállóként jövedelme a 92 625 Ft-ot nem haladja meg és gyógykezelésével összefüggően keletkező igazolt kiadása miatt támogatásra szorul.
(3)    A jelen § rendelkezései szerint megállapított rendkívüli települési támogatás összege az 54 000 Ft-ot nem haladhatja meg.


16.     § 
(1)    A 11. §-ban megállapított rendkívüli települési támogatáson felül évente egy alkalommal gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható rendkívüli települési támogatás annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem 39 900 Ft-ot nem haladja meg, egyedülállóként jövedelme 42 750 Ft-ot nem haladja meg.
(2)    A természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb a térítési díj 50 %-a vagy a térítési díj tartozás összegének 100 %-a lehet.
(3)    A támogatást az ellátásban részesülő kizárólag gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére fordíthatja, melyet a támogatás kifizetését követő 30 napon belül saját vagy gyermeke nevére szóló, gyermekintézmények térítési díjának kifizetését igazoló számlával köteles igazolni.


8.    Általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás 


17.     § 
(1)    Általános iskolai tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásra naptári évenként egy alkalommal jogosult az a kérelmező szülő, akinek gyermeke általános iskolai tankötelezettségét iskolalátogatási igazolással igazolva Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában teljesíti.
(2)    Az (1) bekezdés szerinti kérelmeket minden év szeptember hónapban kell benyújtani.
(3)    Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegéről a Képviselő-testület minden év május 31. napjáig dönt oly módon, hogy a támogatás összege jogosultanként azonos.


9.    Középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatása 


18.     § 
(1)  [3]  Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás állapítható meg a kérelmező
a) szülő részére, akinek gyermeke, vagy
b) 18. életévét betöltött felnőtt részére, aki
 a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos tanulóként folytatja 9. évfolyamtól kezdődően középfokú oktatási intézményben tanulmányait és nem töltötte be 23. életévét.
(2)    Kérelmére felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatására jogosult az a 18. életévét betöltött felnőtt, aki a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos hallgatóként folytatja felsőoktatásban tanulmányait, ide nem értve a doktori képzésben részvételt, és nem töltötte be 25. életévét.
(3)    A tanulói vagy hallgatói jogviszonyt a jogosult felhívásra az oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolja.
(4)    Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás összegéről a Képviselő-testület minden év május 31. napjáig dönt oly módon, hogy a támogatás összege jogosultanként azonos.


10.    Köztemetés [az Szt. 48. §-ához] 


19.     § A köztemetés költségeinek megtérítése alól az eltemettetésre köteles személy – kivéve, aki a temetést szerződésben vállalta, vagy akit arra az elhunyt végrendelete kötelez – mentesíthető, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem 31 350 Ft-ot, egyedül élő esetében 47 025 Ft-ot nem haladja meg, és a kérelmező és családja lakásán felül további, az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt összeghatárt meghaladó vagyonnal nem rendelkezik. 


III.    fejezet
Szociális szolgáltatások

11.    A szociális szolgáltatások általános szabályai 


20.     § Gyöngyöstarján Község Önkormányzata biztosítja az Szt., illetve e rendeletben meghatározottak alapján szociálisan rászorult nagykorúak és eltartottjaik részére:
a) étkeztetést 
b) a házi segítségnyújtást,
c) a családsegítést.


21.     § Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:
a)   a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,
b)   a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe,
c)   elhalálozik,
d)   kéri az ellátás megszüntetését.


12.    Az étkeztetés [az Szt. 62. §-ához]


22.     § Étkeztetésre jogosult, aki
a)   62. életévét betöltötte, 
b)   az a) pont hatálya alá nem tartozó személy abban az esetben, ha 
ba)   fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 
bb)  vakok személyi járadékában részesül, vagy
bc)   szenvedélybeteg, és betegségét igazolni tudja, vagy bd)   hajléktalan és egyéb intézményi ellátásban nem részesül,
be) igazolja, hogy egészségi állapota miatt az étkezést önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.


23.     § 
(1)   [3] Az étkeztetés iránti kérelmet a Mosolyfalva Óvoda igazgatójának a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2)    Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.
(3)    Indokolt esetben az étkeztetés a kérelem benyújtását követő naptól biztosítható.  Kapacitás hiányában a kérelmeket érkezésük sorrendjében várakozó listán kell nyilvántartani és kapacitás megnyíltakor sorrendben teljesíteni.
(4)    Az ellátottal kötött megállapodás tartalmazza a fizetendő térítési díjat, amelyet a – rendszeres jövedelemtől függően – a szociális előirányzat terhére a polgármester mérsékelhet vagy elengedhet.


24.     § [3] Az étkeztetést az önkormányzat a Mosolyfalva Óvoda konyhájáról biztosítja, mely történhet:
a) elszállítással,
b) kiszállítással.


25.     § 
(1)    [3] Az étkeztetés térítési díját az ellátást igénybe vevő – vagy a tartási szerződésben kötelezett – utólag, minden hónap 10. napjáig készpénzben köteles megfizetni a Mosolyfalva Óvoda részére készpénzátutalási megbízáson.
(2)    Az étkeztetés intézményi térítési díját az önkormányzat étkezési térítési díjakról szóló rendelete tartalmazza.


13.    Házi segítségnyújtás [az Szt. 63. §-ához]


26.     § 
(1)    A házi segítségnyújtást Gyöngyöstarján Község Önkormányzata látja el.
(2)    A házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért a személyi térítési díjat a Képviselő-testület rendeletével állapítja meg.

(3) [3] A házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó kérelmet a vezető gondozónál kell benyújtani, melyről a polgármester dönt.
(4) [3] Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy részére nem biztosítható.


14.    Családsegítés [az Szt. 64. §-ához]


27.     § A családsegítést a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ látja el.


15.    Szociálpolitikai kerekasztal [az Szt. 58/B. § (2) bekezdéséhez]


28.     § 
(1)    A szociálpolitikai kerekasztal a polgármester vezetésével évente egyszer ülésezik.
(2)    A szociálpolitikai kerekasztal tagjai
a)  Pénzügyi és Szociális Bizottság,
b)  Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület képviselője,
c)  Egészséges Jövőért Alapítvány képviselője,
d)  Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testületének képviselője,
e)  Intézmények vezetői, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei,
f) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ képviselője.


IV.    fejezet
Gyermekvédelmi ellátások

16.    A gyermekvédelmi ellátások általános szabályai 


29.     § 
(1)    Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,  
b) gyermekek napközbeni ellátása (családi bölcsőde).
(2)    Az Önkormányzat természetbeni ellátásként gyermekétkeztetést biztosít.
(3)    A Képviselő-testület:
a)  tárgyév április 1-jéig rendeletben szabályozza a helyi önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények intézményi térítési díját (Gyvt. 147.§), 
b)  gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét a saját intézményei vonatkozásában (Gyvt. 104.§),
c)  évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását (Gyvt. 96.§ (6) bek.),
d) dönt a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerződés alapján történő biztosításáról (Gyvt. 97. §).
(4)    A Képviselő-testület gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos átruházott hatásköreit szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.


17.    Intézményi gyermekétkeztetés [Gyvt. 21-21/C. §-ához] 


30.     § 
(1)    [3] A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetést a szülő a Mosolyfalva Óvoda igazgatójánál, a konyha szervezeti egységhez benyújtva írásban kérelmezheti. Az intézményvezető csak az ellátás visszautasítása esetén hoz határozatot, mely ellen Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott fellebbezésnek van helye.
(2)    Amennyiben a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult, az (1) bekezdés szerinti kérelem helyett a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. vagy 8. melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
(3)    Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevétele a gyermek intézményi jogviszonyának utolsó napjáig az önkormányzat az intézmény oktatási-nevelési napjain, nyitvatartási napjain lehetséges.
(4)    Intézményi gyermekétkeztetés megszüntetését a szülő kezdeményezheti, amennyiben nyilatkozik, hogy a gyermek étkeztetését saját maga kívánja biztosítani.


18.    Gyermekjóléti szolgáltatás


31.     § 
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Gyvt-ben meghatározott személyes gondoskodás keretéhez tartozó gyermekjóléti szolgáltatást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ társulási megállapodás alapján biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyerekek részére.
(2)    A gyermekjóléti szolgálat köteles együttműködni a Gytv. 17. § (1) bekezdésében felsorolt szervekkel, jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a további intézkedéseket megtenni, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági eljárást kezdeményezni.
(3)    A szolgáltatás minden esetben díjmentes.
(4)    A szolgáltatás a kérelmen kívül indulhat a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsorolt szervek jelzése alapján is.
(5)    A gyermekjóléti szolgáltatást végző a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról évente értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület elé terjeszt.


19.    Gyermekek napközbeni ellátása


32.     § 
(1)    Az önkormányzat a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátásáról - a gyermek 5. életévének betöltéséig - családi bölcsőde megszervezésével gondoskodik.
(2)    A családi bölcsőde felvételi körzete Heves megye közigazgatási területe.
(3) [3] Az Önkormányzat a családi bölcsődét a Mosolyfalva Óvoda családi bölcsőde intézményegységében szervezi meg.
(4) [3] A családi bölcsődében elhelyezésre irányuló kérelem a Mosolyfalva Óvoda igazgatójánál nyújtható be.
(5) [3] A Mosolyfalva Óvoda igazgatója az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében bírálja el, a gyermekek a jelentkezés sorrendjében vehetők fel. Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a családi bölcsődébe felvehető gyermekek létszámát, az óvodavezető várólistát készít, melyen a gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermekeket köteles előresorolni.
(6)    A gyermekgondozási segélyen (GYES-en) lévő, illetve a gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesülő szülő gyermeke kizárólag a szülő munkavégzése esetén a munkavégzéshez szükséges időtartamra vehető fel a családi bölcsődébe.
(7)    A családi bölcsőde igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az ellátás térítési díját a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.


V.    fejezet
Záró rendelkezések

20.    Hatályba léptető rendelkezések 


33.     § Jelen rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépést követően indult ügyekben lehet alkalmazni.


21.    Hatályon kívül helyező rendelkezések 


34.     § [2]


Záradék:
[1]    A 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet kihirdetve 2018. december 5-én.

[2] A rendelet 34.§-a hatályát veszti 2019. január 2-án.

[3]    A 8/2019. (IX. 5.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2019. szeptember 6-án.

[4]    A 14/2019. (XII. 3.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2019. december 4-én.

[5] Módosította a 16/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. december 18-án.



Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
1.32 MB
2. melléklet
830.32 KB
3. melléklet
977.11 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!