nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-12 -tól
Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.


2. §


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önkormányzat önálló címnek minősül.

(3) A működési költségvetésben a címeken belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok.

(4) Az alcímeken belüli jogcímcsoportok a szakfeladatok, előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.

(5) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.


1, A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

3. §


 1. [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének egyenlegét 55.084 e Ft  összegben állapítja meg, amelyből
  1. [2]a működési célú egyenleg:                                                                            43.731 e Ft,
  2. [3]a felhalmozási célú egyenleg:                                                                       11.353 e Ft.
 2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
  1. [4]költségvetési kiadási előirányzatát                                                               55.084 e Ft,
  2. [5]költségvetési bevételi előirányzatát                                                              51.938 e Ft,
  3. [6]költségvetési hiányát                                                                                       3.146 e Ft,
  4. az előző évi tervezett felhasználható pénzmaradványát                                         0 e Ft,
  5. [7]a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló bevételek összegét        3.146 e Ft  

összegben állapítja meg.

 1. A képviselő-testület a működési célú kiadási előirányzaton belül
  1. [8]a személyi juttatások kiadását                                                                          13.513 e Ft
  2. a szociális hozzájárulási adót                                                                               2.512 e Ft
  3. [9]a dologi kiadásokat                                                                                           9.579 e Ft
  4. [10]az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                                         3.168 e Ft
  5. [11]a speciális célú támogatásokat                                                                        14.859 e Ft
  6. az általános tartalékot                                                                                               50 e Ft
  7. a céltartalékot                                                                                                          50 e Ft

összegben állapítja meg.

 1. A képviselő-testület a felhalmozási célú kiadási előirányzaton belül
  1. [12]a beruházások összegét                                                                                         53 e Ft
  2. a felújítások összegét                                                                                          1.300 e Ft
  3. egyéb felhalmozási célú kiadások összegét                                                                  0 e Ft
  4. egyéb felhalmozási célú támogatások összegét                                                            0 e Ft
  5. [13]finanszírozási kiadások                                                                                   10.000 e Ft

összegben állapítja meg.

 1. A képviselő-testület a (2) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiányból
 1. [14]a működési célú költségvetési hiányt                                                                 3.146 e Ft
 2. a felhalmozási célú költségvetési hiányt                                                                       0 e Ft

összegben állapítja meg.


2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §


 1. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
 2. Az önkormányzat költségvetési bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.
 3. Az önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
 4. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 5. Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait a 6. melléklet tartalmazza.
 6. Az önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
 7. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint állapítja meg.
 8. A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 9. A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a 10. melléklet tartalmazza. 
 10. A képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása, hitelállomány kimutatása

5. §


 1. A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 3. § (5) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozását a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék, IV. pontja szerinti, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénybevételével tervezi.
 2. Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
 3. Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 2013. évben hitelfelvételt nem irányoz elő.


4. A bevételi többlet kezelése

6.§


 1. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti betételhelyezés útján hasznosítja.
 2. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő képviselő-testületi ülésén, esetenként dönt.


5. Általános és céltartalék

7. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

a) általános tartalékát 50 ezer Ft

b) céltartalékát 50 ezer Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.


6. Több éves kihatással járó feladatok

8. §


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


7. Előirányzat felhasználási ütemterv

9. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.


8. Támogatások

10. §


Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13g. melléklete tartalmazza.


9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §


 1. Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat–módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
 2. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
 3. A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruházza át maximum 500 e Ft összeghatárig.
 4. Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
 5. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni, a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
 6. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
 7. A (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


12. §


 1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
 2. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő- testület a 11. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.
 3. A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.


10. Az előirányzat-módosítás szabályai

13. §


 1. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
 2. Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
  1. dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat-változtatással,
  2. felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzat módosítással,
  3. kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatok megváltoztatásával,
  4. bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás – megváltoztatásával.
 3. A működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavar nem keletkezhet.11. Önkormányzat által nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok

14. §


 1. A 10 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
 2. E rendelet 13. mellékletében előirányzott támogatások a támogatottak részére külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül kifizethetők.


15. §


A 14. § szerinti, szervezetek részére nyújtott támogatás félévente, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.


12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

16. §


 1. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
 2. A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.


13. Uniós támogatások

17. §


Az önkormányzat nem tervez Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést.


14. Záró és egyéb rendelkezések

18. §


 1. A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


 Orci, 2013. március 11.


                

               Vass Ferenc                                                                          Prisztács Éva

               polgármester                                                                                jegyző ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:


Orci, 2013. március 12.  Prisztács Éva

      jegyző[1] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[2] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[3] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[4] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[5] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[6] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (6) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[7] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (7) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[8] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (8) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[9] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (9) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[10] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (10) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[11] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (11) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[12] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (12) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[13] Beiktatta:: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (13) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-től

[14] Módosította: 4/2013.(IX.11.) ÖR. 1. § (14) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 12-tőlCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
210 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!