nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sáta község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (XII.22..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-23 -tól
Sáta község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016 (XII.22..) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3)-(8) bekezdése és a 2. § (2) bekezdése.2. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (2) A települési támogatásra való jogosultságot a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani hat hónap időtartamra.”

3. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben, különösen az alábbi jogcímeken állapítható meg:

a) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként,

b) gyógyszer kiadás mérséklésére,

c) elemi kár elhárítására,

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására,

e) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához,

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,

g) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez.4. §


A Rendelet 8. § (2) bekezdésében „Az (1) bekezdés b)-e) pontjában” szövegrész helyébe

Az (1) bekezdés b)-g) pontjában” szöveg lép.5. §

Ez a rendelet 2016. december hó 23-án lép hatályba.Sáta, 2016. december 23.Szalmás Zsoltné Antal Mária sk.

polgármester jegyző

Z á r a d é k :

A Rendelet kihirdetve 2016. december hó 23-án.

Antal Mária sk.

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!