nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-02 -tól
Dunavecse Város Képviselő-testületének 3/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2006. (III. 29.) rendelet 2. melléklet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság véleményének kikérésével a magánszemélyek kommunális adójáról a következőket rendeli el.


Az adó bevezetése

1.§.


A Képviselő-testület Dunavecse Város Önkormányzatának illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját vezeti be a település fejlesztési célkitűzései, valamint kommunális beruházások megvalósítása érdekében.


Az adó mértéke

2. §


(1) Az adó mértéke:(Ft/év)

a) belterületi lakóépület és az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén[1]


Alapterület

Komfort nélküli

Komfortos, Félkomfortos

Összkomfort

0-60 m2

2431

3647

4863

60-120 m2

6078

7293

8509

120 m2 -fölött

9724

10940

12155


     b) belterületi nem lakás céljára szolgáló építmény esetben:

                                                                       0-25 m2:                                  5.209,-ft

                                                                       26 m2:                                     8.682,-ft

     c) szükséglakás esetében:                                                                         1.158,-ft


     d) külterületi lakóingatlan, tanya esetében:                                                   2.315,-ft


     e) külterületi zártkerti építmény esetében:  0- 20m2 ig :                                 2.315,-ft

                                                                   21 m2-től:                                              4.631,-ft

     f) Önkormányzat illetőségi területén lévő telek esetében:[2]                              6.946,- ft(2) [3] [4]


3. §

Adómentesség


(1) a) Az adó megfizetése alól 50 %-os mentesség illeti meg a 70. életévét betöltő egyedül élő adóalanyt – az életkor betöltésének évétől – egy lakóépület után.

b) Mentes az adó megfizetése alól a 80. életévét betöltő adóalany – az életkor betöltésének évétől a 2. §-ban nevesített – egy ingatlan után.


(2) Az adóhatóság az adózót kérelme alapján mentesítheti az adó megfizetése alól amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg


Záró rendelkezések

4.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 16/2008. (X.29.) önkormányzati rendelet.

Vörös Sándor                                                                        Nagy Erzsébet

polgármester                                                                             jegyzőZáradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2014. február 26-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2014. február 27-én.

                                                                                              Nagy Erzsébet

                                                                                                   jegyző
[1]

A rendelet szövegét a 18/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015.11.27-től

[2]

A rendelet szövegét a 18/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015.11.27-től

[3]

A rendelet szövegét a 16/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2017.01. 01. -től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (II.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2017. 02.02-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!