nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzatának 7/2007.(VIII.15.) számú rendelete
Hatályos:2015-03-10 -tól
Zalavár Község Önkormányzatának 7/2007.(VIII.15.) számú rendelete
a talajterhelési díjról

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/a.§(2), és a 26.§ (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:


1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Zalavár Község Önkormányzatának közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.


2. §


A talajterhelési díj számítása


 1. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett külön vízórával mért vízmennyiséggel.
 2. [1]A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200 Ft/m3.
 3. A területérzékenységi szorzó Zalavár községre vonatkozó külön jogszabályban megállapított mértéke: 3 (három).
 4. [2]A talajterhelési díj számításának menete:


TTD = E x A x T


TTD    =  fizetendő éves talajterhelési díj (ft)

E         =  egységdíj (1200 Ft/m3)

A         =  díjfizetési alap (m3)

T          =  területérzékenységi szorzó (3)


TTD = 1200 (Ft/m3) x A (m3) x 3


3. §


Díjfizetési kedvezmények


 1. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a szennyvíztárolóból elszállított mennyiséggel, amennyiben
  1. a szállítást végző a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik, és igazolja, hogy a szennyvizet a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően helyezte el, és
  2. a kibocsátó az elszállítást számlával igazolja.


 1. A talajterhelési díj alapja csökkenthető az (1) bekezdésben foglaltakon túl az állatok itatása céljából fogyasztott, külön vízórával mért vízmennyiséggel.
 2. A kibocsátót nem terheli díjfizetési kötelezettség
  1. [3]a Ktd.11.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben, valamint
  2. akinél a közcsatorna kiépült, de műszakilag nem áll rendelkezésre.
 1. [4]Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 60%-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át.

 1. [5]Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, súlyos betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.


4. §


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


 1. A kibocsátónak díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell bevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz.
 2. [6]A talajterhelési díjat a kibocsátónak, hitelt érdemlően igazolva (számla, szolgáltatói igazolás) kell megállapítania és önadózás keretében az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg megfizetnie a Zalavár Község Önkormányzat talajterhelési díj 11749039-15435910-03920000 számú beszedési számla javára.
 3. Az önkormányzati adóhatóság részére a települési szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat
  1. a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi ivóvíz felhasználásáról korrigálva a locsolási célú kedvezmény mennyiségével, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel, és az állatok itatása céljából fogyasztott, külön vízórával mért mennyiséggel
  2. minden negyedévet követő hónap 10. napjáig a kibocsátók adataiban bekövetkezett változásról.
 4. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése esetén a változással érintett kibocsátó a tárgyévet követő év március 31. napjáig köteles bevallást tenni, és a talajterhelési díjváltozással érintett időszakra vonatkozó részösszegét megfizetni.
 5. A kibocsátónak a talajterhelési díjmentességre való jogosultságát a bevallás mellékleteként hitelt érdemlően igazolnia kell.
 6. A talajterhelési díj bevallására, valamint a változás (kötelezettség keletkezése, megszűnése) bejelentésére alkalmazott formanyomtatványokat e rendelet függelékei tartalmazzák.
 7. A talajterhelési díj megállapításával kapcsolatos személyes adatokat az önkormányzati adóhatósság a kibocsátó azonosítására, valamint a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.


5. §


Átmeneti rendelkezések


 1. A szennyvízcsatorna üzembe helyezésének évében, azaz 2007. december 31. napjáig a kibocsátót nem terheli talajterhelési díjfizetési kötelezettség.
 2. A talajterhelési díjat először 2009. március 31. napjáig kell bevallani és megfizetni, a 2008. évi tényleges vízfelhasználás alapján.
 3. A 2008. évre vonatkozó talajterhelési díjat 90%-os mértékben kell megfizetni.
 4. 2009. évtől a talajterhelési díjat 100%-os mértékben kell megfizetni.


6. §


Záró rendelkezés


 1. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
 2. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Gönczné Majoros Ildikó sk.                                                       Berkenyés István sk.

körjegyző                                                                                     polgármester

A rendelet kihirdetve:Zalavár, 2007. augusztus 15.Gönczné Majoros Ildikó sk.

körjegyző[1]

Módosította a 3/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. február 2-től.

[2]

Módosította a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 1-től.

[3]

Módosította az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 10-től.

[4]

Módosította a 3/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. február 2-től.

[5]

Módosította a 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. május 1-től.

[6]

Módosította az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. március 10-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!