nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-25 - 2019-03-21
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2015 (VI.24.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
 Képviselő-testületének


28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelete


Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja :I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet célja a település érdekében hosszú időn át kiemelkedően munkálkodó személyek, illetve közösségek munkájának méltó módon történő elismerése.

(2) A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar és nem magyar természetes személyekre (a továbbiakban: személyek), illetve jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: közösségek), amelyek a rendeletben foglaltaknak megfelelnek, Sárbogárdon, vagy Sárbogárdért maradandót alkottak és munkájukkal kiérdemelték a város polgárainak elismerését.II. Fejezet

A város kitüntetései

2. § A testület a következő kitüntetéseket alapítja:

(1) Sárbogárd Város Díszpolgára;

(2) Sárbogárd Város Szolgálatáért;

(3) Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért;

(4) Sárbogárd Város Oktatásáért;

(5) Sárbogárd Város Sportjáért;

(6) Sárbogárdi Talentum;

(7) Sárbogárd Emléklap.

3. § (1) A Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetés bronzból készült, kör alakú 140 mm átmérőjű plakett, melyen a „Sárbogárd Város Díszpolgára” felirat és Sárbogárd Város címere látható, hátoldalán a kitüntetett nevével és az adományozás évszámával.

(2) A Sárbogárd Emléklap kitüntetés kizárólag erkölcsi elismerést jelent. A Sárbogárd Emléklap kitüntetést évente legfeljebb tíz személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni.

(3) A rendelet 2. § (1)-(6) bekezdésében felsorolt kitüntetésekkel pénzjutalom jár, melynek összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A Fejér Megyei Önkormányzat által alapított, erkölcsi elismerést jelentő kitüntetések város által biztosított pénzjutalmának összegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A „Sárbogárd Város Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Sárbogárd városa érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével hozzájárult a város fejlődéséhez, értékei megóvásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.

(2) A „Sárbogárd Város Szolgálatáért” kitüntetés annak a személynek adományozható, aki  valamely civil szervezetben, a közművelődésben, egészségügyi és szociális területen, közszolgálatban, közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenysége során, hosszú évek óta kiemelkedően eredményes munkát végez. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.

(3) A „Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődésért” kitüntetés adományozható annak a Sárbogárd Város területén legalább tíz éve  iparos-, kereskedő-, vállalkozói- vagy  mezőgazdasági tevékenységet folytató  magánszemélynek, jogi személynek, vagy egyéb gazdálkodó szervezetnek, akinek helyi adótartozása nincs és tevékenységét magas színvonalon , a lakosság megelégedésére végzi. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek, szervezetnek lehet odaítélni.

(4) A „ Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés annak a pedagógusnak  adományozható, aki az oktatás - nevelés bármely területén kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek lehet odaítélni.

(5) A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés a sport  bármely területén az átlagnál kiemelkedőbb eredményt vagy teljesítményt elérő személynek, csoportnak ,  edzőnek , vagy a város sportjáért évek óta kiemelkedő tevékenységet végző személynek  adományozható. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb egy személynek, csoportnak lehet odaítélni.

(6) A „Sárbogárdi Talentum” kitüntetés annak az általános vagy középiskolai diáknak adományozható, aki a sárbogárdi oktatási és nevelési intézményekben folyó munka eredményeként kiemelkedő teljesítményt ért el. A kitüntetés évente egyszer adományozható, legfeljebb két személynek lehet odaítélni.

(7) A kitüntetések elhunyt személynek posztumusz is adományozhatók. A kitüntetés átvételére az adományozott halálakor vele együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt vagy örökbefogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult, ebben a sorrendben.III. Fejezet

Kitüntetések adományozása


5. § (1) A kitűntetések adományozására javaslatot tehet bármely személy, vagy közösség.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység méltatását és azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illető személyt, vagy közösséget.

(3) A javaslatokat Sárbogárd Város Oktatásáért és Sárbogárdi Talentum kitüntetések   vonatkozásában minden év április 25-ig, Sárbogárd Város Díszpolgára, Sárbogárd Város Szolgálatáért, Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért, Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetések vonatkozásában minden év július 25-ig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez. Ezt követően a polgármester, a jegyző és az alpolgármester írásos javaslatával kerülnek az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé.

6. § (1) A javaslatok rangsorolására, az adományozásra vonatkozó előterjesztés elkészítésére az Ügyrendi és Jogi Bizottság jogosult.

(2) A bizottság a javaslatát a képviselő-testület soros ülése elé terjeszti. Az adományozásról a képviselő-testület határozata dönt.

7. § (1) A városi kitüntetéseket a polgármester és az alpolgármester adja át állami ünnepeken vagy egyes szervezetek, közösségek éves ünnepein.

(2) A polgármester saját hatáskörében az év folyamán bármikor az arra érdemes személynek, illetve közösségnek a városi címerrel ellátott emléklapot adhat át.

8. § A kitüntetések adományozását díszes kivitelű almanachban kell nyilvántartani. Az adományozást a polgármester, a jegyző és az adományozott írják alá.

9. § Sárbogárd Város Díszpolgára jogosult:

(1) A képviselő-testület soros és rendkívüli nyílt ülésein tanácskozási joggal részt venni.

(2) A képviselő-testület külön határozata alapján a városi önkormányzatot képviselő delegációban részt venni.

(3) A díszpolgárt halála esetén ingyenes dísz-sírhely illeti meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt jogosultságok érvényesítéséért a jegyző a felelős.

10. § A képviselő-testület kitüntetést megvonó határozatát az érintettel közölni kell, valamint az almanachba be kell vezetni.

11. § (1) A kitüntetett személyek névsorát és az adományozás időpontját közzé kell tenni.

(2) A kitüntetett személyekről és közösségekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos feladatokért a jegyző a felelős.

(3) A megyei, regionális és országos kitüntetésekkel kapcsolatos felterjesztések előkészítése az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladata.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


12. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyidejűleg a Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Sárbogárd, 2015. június 12.


Dr. Sükösd Tamás                                                   Demeterné Dr. Venicz Anita

                                    polgármester                                                                          jegyzőKihírdetve: 2015. június 24.                                                

                           Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                                                     jegyző

 Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!