nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 106.716 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 150.779 ezer forintban

állapítja meg.


3. § (1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    - e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                            31.995 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                                    - e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                   16.370 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                                - e Ft

    bd) központi költségvetési szervtől                                                  9.835 e Ft

    be) fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programba                      - e Ft

    bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                                   -  e Ft

   bh ) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

           elszámolható összegből                                                           - e Ft

   bi) központi kezelésű előirányzatok                                                   5.790 e Ft

c.) közhatalmi bevét                                                                                           5.683  e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                        15.664 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                               -- e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                               659     e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                - e Ft

h) kölcsön                                                                                                                 - e Ft

i) előző évi pénzmaradvány                                                                            28.752 e Ft

                                                                                                                     

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                          68.025 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                        66.125 e Ft                                         

     jb) egyéb bevételek

     jc) finanszírozási bevételek                                                       1.900 e Ft

   (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:  150.779 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 140.944 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 9.835 e Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások: 100.362 eFt

    aa) személyi jellegű kiadások 39.015 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok 9.581 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások 32.681 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai  3.201 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások 15.882 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások 2.200 ezer forint,

    bb) felújítások       645 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint,

c) ÁH. belüli   megel.  visszafizetése     3.509 ezer forint,

d) egyéb kiadások     -  ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány      - ezer forint,

f) finanszírozás     - ezer forint.


(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai  106.716 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai    -  e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: .    - e Ft.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) településrendezési terv beruházás 1.500 e forint,

ab) informatikai eszköz beruházás 53 e forint

ac) kertészeti eszközök, egyéb tárgyi eszköz beszerzése 498 e forint .

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) útfelújítás: 400 e forint,

bb) informatikai eszköz felújítás: 108 e forint.   

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:  3.201 eFt

a) családi támogatás 1.746 e forint,

b) lakhatási támogatás 255 e forint,

c) egyéb támogatás 1.200 e forint.


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a)     - fejlesztési cél,

b)     -   fejlesztési cél.


(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:  -  e Ft.


    5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                         e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                    e Ft többlet


 (2) Az önkormányzat 2016. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                         - e Ft

    aa) működési célú .......... e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                           - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                         - e Ft

    ca) működési célú                                                                   - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              - e Ft


 (3) Az önkormányzat 2016. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással 28.752 e Ft

b) külső finanszírozással    -   e Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                28.752 e Ft,

    aa) működési célú                                                                   28.752  e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                       0  e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                 -  e Ft,

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                            - e Ft,

    ca) működési célú                                                                   - e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                              - e Ft


(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                               - e Ft

    aa) működési célú                                                                   - e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                              - e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                              - e Ft

    ba) működési célú                                                                  - e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                              - e Ft


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 5 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék      812  ezer Ft, a fel nem használt céltartalék   -  ezer Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét  120.126.786 forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 120.126.786 forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  88.285.013 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 31.841.773 többlet.


17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              88.285.217 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         9.835.147 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 5.682.629 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   15.664.379 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           577.414 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     82.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     120.126.786 forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 120.126.786 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 110.209.639 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.917.147 forint.


18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    26.880.550 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  6.342.343 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         29.624.584 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     3.200.977 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  15.882.058 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 2.200.315 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    644.969 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                              3.509.217 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       88.285.013  forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 88.285.013 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 85.439.729 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.845.284 forint.


19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.


4. Tündérrózsa Óvoda költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 16.719.908 forintban állapítja meg.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 16.719.908 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 16.719.908 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


12. § (1) A Tündérrózsa Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              16.719.908 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     16.719.908 forint.


(2) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 16.719.908 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16.719.908 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


13. § (1) A Tündérrózsa Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    10.989.491 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    2.929.915 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           2.800.502 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       16.719.908 forint.


(2) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 16.719.908 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:-  ezer forint.


(3) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.719.908 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  5 fő.


(2) A Tündérrózsa Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Tündérrózsa Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0ezer forint hiány.

5. Községi Könyvtár költségvetése


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Községi Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 1.710.730 forintban állapítja meg.


(2) A Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.710.730 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.710.730 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


12. § (1) A  Községi Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételei:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              1.710.730 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     1.710.730  forint.


(2) A Községi Könyvtár  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.710.730. forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) A Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.710.730  forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


13. § (1) A Községi Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési kiadásai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    1.145.197 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  309.202 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           256.331 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               24 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       1.145.197 forint.


(2) A Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1,710,730  forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:-  ezer forint.


(3) A Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.710.730 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  1 fő.


(2) A Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0ezer forint hiány.

6. Záró rendelkezések


16. § E rendelet  a kihirdetést követő   napján lép hatályba.

Somogyszentpál, 2017. május 15.


               Dr. Halász Péter                                                                      Dr. Berényi Sándor

                     jegyző                                                                                 polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Somogyszentpál, 2017. május 30.

                                                                                        Dr.  Halász Péter

                                                                                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
18 KB
2.sz. melléklet
17.83 KB
3.sz. melléklet
20.32 KB
4.sz. melléklet
20.38 KB
5.sz. melléklet
12.85 KB
6.sz. melléklet
45.5 KB
7.sz. melléklet
16.4 KB
8.sz. melléklet
16.48 KB
9.sz. melléklet
18.04 KB
10.sz. melléklet
21.45 KB
11.sz. melléklet
20 KB
12. sz. melléklet
13.48 KB
13. sz. melléklet
80 KB
14. sz. melléklet
16.17 KB
I-II.sz. kimutatás
24.82 KB
III-IV.sz. kimutatás
17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!