nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2017. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Szőkedencs Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 57 858 329 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               59 161 557 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           1 303 228 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  4.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           46 871 631 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                          22 064 711 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                   3 651 727 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                               17 944 738 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         1 134 500 Ft

ae) egyéb működési célú kiadás                                                          1 717 510 Ft

af) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                   358 445 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                     0 Ft

ah)  speciális célú támogatások:                                                                         0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                  0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait az 5.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             10 986 698 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                         6 272 011 Ft

b) felújítások:                                                                                                4 714 687 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                   0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                   0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                     0  Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                            0 Ft


  1. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet tartalmazza, a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 17. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4., és az 5.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 13. és a 14. melléklet szerint  15 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13. és a 14. mellékletben feltüntetettek alapján 15 főben  állapítja meg.


7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 1 303 228 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét  233 421 826 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2017. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 19. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2017. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 8. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szőkedencs, 2018. május 30. Komári József  sk.                                                                            Dr. Árvai Tibor sk.

                                  polgármester                                                                                          aljegyző
Záradék:


Jelen rendelet Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 30. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. május 30.                                                                                                                              Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                            aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet az 5/2018.(V.30.) számú rendelethez
99.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!