nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-30 - 2018-05-30
Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete
Csömend Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Csömend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


45 508 386,- Ft bevétellel, és 45 508 386,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

             - működési bevételek                                                            1 613 502,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          4 100 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                      21 872 943,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                         5 172 940,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz                                          125 182,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                                  12 623 819,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                           9 359 278,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                     2 074 827,- Ft

- dologi kiadás                                                                     12 113 000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                2 560 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           4 510 500,- Ft

- általános tartalék                                                                 6 251 909,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.              718 502,- Ft


- felhalmozási célú támogatás értékű bevétel                                     0,- Ft


- beruházásii kiadások                                                             420 370,- Ft

- felújítási kiadások                                                               7 500 000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 4. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[4] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 2 000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[5] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Csömend, 2017. február 14.
                   Szabó István                                                                          Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Csömend, 2017. február 15.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2017. április 12.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2017. augusztus 23.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Csömend, 2017. november 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző[1]

A 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 13. napjától.

[2]

A 14/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 24. napjától.

[3]

A 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. november 30. napjától.

[4]

A 6/2017. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Hatályos: 2017. április 13. napjától.

[5]

A 18/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. november 30. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3. melléklet
19.42 KB
4. melléklet
10.49 KB
5. melléklet
14.65 KB
1. melléklet
28.38 KB
2. melléklet
27.58 KB
6. melléklet
13.13 KB
7. melléklet
12.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!