nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-25 - 2016-03-31
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) b) és (3) bekezdésében, 37/A. § (3) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdésében, 32.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. Eljárási rendelkezések


1. § (1) Az igényelt ellátási forma iránti kérelmeket a Sárisápi Polgármesteri Hivatalánál kell előterjeszteni.

(2) Az eljárás hivatalból is megindítható.


2. Hatásköri rendelkezések


2. § (1) A képviselő-testület a rendelet

e) 10. §-ban meghatározott szociális célú tűzifa támogatás

elbírálásának hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


3. § A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a Karitász és a Vöröskereszt helyi szervezetének vezetői.


III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások


8. Szociális célú tűzifa támogatás


10. § (1) Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, az a család, illetve személy, aki e rendelet hatálybalépésekor

a)  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott

          aa)halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

          ab)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család,

b) Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) számú, a települési támogatások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint települési támogatás keretében lakhatási támogatásra jogosult személy, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására.


(2) Szociális célú tűzifa támogatásra az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági körből csak az jogosult, aki polgári és büntetőjogi felelőssége teljes tudatában nyilatkozik arról, hogy a tűzifát fűtési célra saját háztartásában fel tudja használni.


(3) A szociális célú tűzifa támogatásra jogosultnak jutó mértéke a pályázaton elnyert szociális célú tűzifa mennyisége és a jogosultak száma alapján egyenlő mértékben kerül meghatározásra  azzal,  hogy  a gyermekes családok részére 1 m3 , gyermek nélküli családok esetében 0,5 m3 mennyiségű tűzifa kerül megállapításra. 


(4) Amennyiben a felsorolt szociális ellátások közül az érintett család, illetve személy több ellátásban is részesül, részére akkor is csak egy jogcímen, a kedvezőbb mérték szerint állapítható meg a támogatás. 


IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások


9. Ellátások formái


11. § (1) Az önkormányzat a szociális rászorultak részére a következő személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatást biztosítja:

a) a családsegítés

b) a szociális étkeztetés,

c) a házi segítségnyújtás,

d) a nappali ellátást

(2) Az ellátások igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési díjat az Sztv. 92.§ (1)  bekezdés b) pontja alapján Dorog Város Képviselő-testülete által alkotott rendelet határozza meg.


10. Családsegítés


12. § Sárisáp Község Önkormányzata a családsegítés feladatát társulásban látja el.  A szolgáltatást a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.


11. Szociális étkeztetés


13. §  Sárisáp Község Önkormányzata a szociális étkeztetés feladatát társulásban látja el. A szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján biztosítja.12. Házi segítségnyújtás


14. §  Sárisáp Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás feladatát társulásban látja el.  A szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján biztosítja.


13. Nappali ellátás


15. § Sárisáp Község Önkormányzata a nappali ellátás feladatát társulásban látja el.  A szolgáltatást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által alapított és közösen fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat intézménye útján biztosítja.V. Fejezet

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról


14. Ellátások formái16. § (1) Sárisáp Község Önkormányzata a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások nyújtásával biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

            a) a gyermekjóléti szolgáltatás

            b) a gyermekek napközbeni ellátása.


15. Gyermekjóléti szolgáltatás


17. § Sárisáp Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatát társulásban látja el. A  Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ai szerinti gyermekjóléti feladatok ellátását.


16. Gyermekek napközbeni ellátása


18. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti ellátás keretében biztosítja

 a) az óvodában a gyermekek részére az étkeztetést, melynek

intézményi térítési díja nettó                                                        340 Ft/fő/nap

a.a) tízórai                                                                                   75 Ft/fő/nap 

a.b) ebéd                                                                                   205 Ft/fő/nap

a.c) uzsonna                                                                               60 Ft/fő/nap

 b) az általános iskolában a tanulók részére az étkeztetést, melynek

intézményi térítési díja nettó                                                        365 Ft/fő/nap

b.a) tízórai                                                                                   75 Ft/fő/nap

b.b) ebéd                                                                                   230 Ft/fő/nap

b.c) uzsonna                                                                                60 Ft/fő/nap


(2) A szociális alapellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjesztheti elő. A kérelmet, az alapellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A gyermekek napközbeni ellátására irányuló jogviszonyt az intézményvezető intézkedése alapozza meg.


VI. Fejezet


Záró rendelkezések


19. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti Sárisáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2011. (VI.23.) önkormányzati rendelete, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2011. (VIII.11.) önkormányzati rendelete.Kollár Károly

Tittmann Jánosné

polgármester

a jegyző helyettesítésével megbízott

köztisztviselőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!