nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004 (II.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-29 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004 (II.12.) önkormányzati rendelete
az egyes ellátások pénzbeli támogatásáról

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


                                              Hatásköri és eljárási rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

(2) E rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a képviselő-testület jár el.

(3) A képviselő-testület dönt: magánlakás építés, vásárlás támogatásáról.


                              Helyi támogatás magánlakás építéséhez, vásárlásához


2. § (1) Az önkormányzat visszatérítendő kamatmentes kölcsönt nyújthat fiatal házaspárnak, legalább három éve élettársi kapcsolatban élő fiataloknak, akik a községben állandó lakóhellyel rendelkeznek, illetve akik a községben állandó lakosként kívánnak letelepedni és egyik fél sem töltötte be a 40. életévet, valamint a községben 10 éve állandó lakóhellyel rendelkező egyedülálló, 40 év alatti személynek.

(2) Visszatérítendő kamatmentes kölcsön nyújtható:  

-magánlakás építéséhez,

-engedélyhez kötött ingatlan felújításhoz,

-lakóingatlan vásárlásához.


3. § (1) Az Önkormányzat által visszatérítendő kamatmentes kölcsönként nyújtható pénzösszeg 250 000,- Ft.

(2) Az éves lakáscélú támogatás összegét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza, adott évben csak a rendeletben meghatározott előirányzat erejéig nyújtható támogatás.

(3) Kölcsönre az jogosult, aki az önkormányzat által  nyújtott támogatásban még nem részesült, jogerős építési engedéllyel, illetve érvényes adás-vételi szerződéssel rendelkezik.

(4) Az igény benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy önkormányzati támogatást még nem vett igénybe, illetve arról, hogy lakásvásárlás esetén adás-vétel nem hozzátartozók között jött létre, s be kell nyújtani a pénzintézettel kötött hitelszerződés másolatát vagy kivonatát.

(5) A kérelmet a Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Gersekaráti Kirendeltségénél kell benyújtani, a jövedelemigazolásokkal együtt.

(6) Ingatlan felújításához kölcsönre jogosultak azon igénylők, akik az ingatlan felújításához jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, az ingatlan teljes egészében igénylők tulajdonát képezi és a felújítás költsége a 2 000 000,- Ft-ot meghaladja. A kérelem mellé költségkimutatás becsatolása szükséges.

(7) A támogatást fél év türelmi időt követően 4 és fél év alatt, egyenlő részletekben kell kamatmentesen visszafizetni.

(8) A képviselő-testület a szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza.

(9) A támogatás kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követően 30 napon belül, készpénzben vagy átutalással (pénzintézet felé) történhet.


4. § (1) Az önkormányzat anyagilag is támogatja az intézményei, illetve egyéb szervek, szervezetek által a település általános iskolájába, napközi otthonos óvodájába beírt (ellátott) hátrányos helyzetű gyermekek (anyagi, szociális, mentális) táborozását, üdültetését, kirándulásaikat.

(2) A támogatás formája elsősorban hozzájárulás a táborozás, üdülés költségeihez, utazási költség átvállalása, illetve ahhoz történő hozzájárulás.


Záró rendelkezések


5. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.


Gersekarát, 2004. február 2.


Herczeg Gyula                                                                      Hári Antalné dr.

  polgármester                                                                           körjegyző


Kihirdetve:

2004. február 12.


Hári Antalné dr.

  körjegyzőEgységes szerkezetbe foglalva a 12/2014. (XII. 31.) valamint a 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendeletekkel.


Kissné Mátyás Éva

        jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!