nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-05 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.4.) önkormányzati rendelete
Az intézményi étkezési térítési díj megállapításáról

Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Sonkád Község Önkormányzat közigazgatási területén az önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő köznevelési intézmények ellátottjaira terjed ki.


2 Az étkezési térítési díj megállapításának, befizetésének szabályai


2. § (1) Az ellátottak személyi térítési díját a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(2) A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezmény igénybe vételét külön rendelet szabályozza.

(4) A térítési díjat utólag, tárgyhót követő 15. napjáig kell megfizetni.


3. Záró rendelkezések


3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

4. § Hatályát veszti: az egyes élelmezési nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról szóló 5/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.         

                       Iszák Tibor  s.k.                                                                          Szabó István s.k.

                      polgármester                                                                                      jegyzőZáradék:


E rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 4.


Szabó István s.k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
161.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!