nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-16 - 2019-04-20
Iharosberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete
A 2017. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Iharosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi szociális célú tűzifa  támogatás helyi szabályairól


Iharosberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)  bekezdésének a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, Belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:


I. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Iharosberény községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A juttatható támogatás értéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.


2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása


2.§ A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható annak a személynek, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:

                                                          

a) családban élők illetve családdal egy lakásban élő egyedül álló, valamint egy lakásban együtt élő egyedül állók esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,

b) gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,

c) egyedül élő esetében a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.


3.§ A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az Sztv. szerint:

a) aktív korúak ellátásra jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.


4.§ Méltányosságból juttatásban részesülhet, akinek jövedelme az öregségi   nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, különös tekintettel egészségi állapotára, egyedül élő voltára, 65 év feletti korára.


5.§ (1) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az Iharosberényi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben – ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.


6.§ Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy aki:


a) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak szerint az Iharosberényi Közös Önkormányzat Hivatalban személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtja,

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.


7.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) A benyújtandó kérelmet e rendelet 1. melléklete tartalmazza, amelyben meghatározásra kerültek a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékletek is.

(3) A kérelmek elbírálásáról Iharosberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

(4) A szociális célú tűzifa kérelmező részére történő kiszállítása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik, átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2019. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.


II. Fejezet


Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. április 20. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Zsirmon Endre     sk.                                                                       Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

polgármester                                                                               jegyzőZáradék:

A rendelet 2018.november 15. napján kihirdetésre került.         Kálmánné Putics Zsuzsanna sk.

                                                                                                      jegyző

 
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.86 KB
2. melléklet
13.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!