nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 -tól
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Regöly község közigazgatási területén történő házasságkötésre, továbbá a közös önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőre terjed ki.


Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában a hivatali munkaidő a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.


(2) E rendelet alkalmazásában a hivatali helyiség az önkormányzati hivatal épülete (Regöly, Rákóczi u. 2.) továbbá a Gondozási Központ házasságkötő terme (Regöly, Vörösmarty u. 1.).


Részletes rendelkezések

3. §

(1) A házasság hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti, 1. számú melléklet szerinti kérelmet a bejelentkezési szándékkal egyidőben kell a jegyzőhöz címezve az anyakönyvvezetőnél benyújtani.


(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 18. § (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják, a kötelezettségeket vállalják.


(3) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesítésén túl igazolják e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj befizetését.


(4) A díj befizetését az engedélykérelem benyújtásától számított 5 napon belül Regöly Község Önkormányzata költségvetési számlájára kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat a kérelmező részére 15 munkanapon belül vissza kell utalni.


(5) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.


(6) Mentesülnek a kérelmezők a 3. § (3) bekezdés szerinti díj megfizetése alól, ha valamelyik házasuló személy állapota közeli halállal fenyeget.


4. §

(1) A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelem ügyében, az eljáró anyakönyvvezetővel történő egyeztetés után, a jegyző dönt.


(2) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránt benyújtott kérelem elbírálása előtt az anyakönyvvezető a házasulók által megjelölt helyszínen szemlét tart, annak megállapítása érdekében, hogy a jogszabályi feltételek fennállnak-e. A szemléről feljegyzést készít. A jegyző a szemléről készült feljegyzés alapján bírálja el a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre irányuló kérelmet.


(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


(4) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért, eseményenként a melléklet szerinti díjazás illeti meg, kivéve, ha a közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselők szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri.


Záró rendelkezések

5. §

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól.                    Kelemen Csaba                                                             Kis-Fehér Katalin

                      polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 31.


                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
598.54 KB
2. számú melléklet
10.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!