nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-05-23 - 2011-05-28
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló módosításról

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 82.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 77.§, 78.§ - ában meghatározott feladatkörében eljárva- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 92. § (143)  és 92/C § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság és könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§


A Jászapáti Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2011.(V.1.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő testület az önállóan működő és gazdálkodó Intézményeknek a 2010. évben keletkezett szabad pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:


Önálló Óvodai Intézmény: 2 006 eFt, melyet az óvoda  visszautalja a hatályba lépést követő 15 napon belül a Jászapáti város 11745114-15409625 számú költségvetési számlájára.


Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: 1.287eFt, pénzmaradványát, a hatályba lépést követő 15 napon belül az intézmény visszautalja a Jászapáti Város 11745114-15409625 számú költségvetési számlájára, melyet a fenntartó az intézmény  tanulói étkeztetésre fordítja.”2.§


(1) E rendelet 2011. május 23. napján lép hatályba, egyúttal a 3.§ (3) bekezdés 4. mondata hatályát veszíti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!