nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 - 2017-01-06
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2016 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


32/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. § a) és e) pontja, 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. § A helyi iparűzési adóról szóló 50/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
   Rendelet) 3. § -a hatályát veszti.

2. § A Rendelet 1. és 2. melléklete hatályát veszti.


3. § E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és hatályba lépésének napját követő
       5. napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2016. december 9.


Dr. Sükösd Tamás                                   Demeterné Dr. Venicz Anita
   polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: 2016. december 21.

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!