nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 - 2018-12-01
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 8/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az Önkormányzat első lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 8/2011. (VII 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

          

            „c) akinek -a vele együttlakó és költöző személyek figyelembevételével – az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér háromszorosát, egyedülálló személy vagy kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a minimálbér négyszeresét.”


2. § A rendelet 3.§ (3) bekezdése „6 hónap” szövegrész helyébe „24 hónap” szövegrész lép.


3. §. A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 


              „(4) Nem részesíthető támogatásban az a család, akinek a támogatási pályázat benyújtását megelőző 10 éven belül a házastársak vagy élettársak valamelyikének saját tulajdonában, vagy szülőjének, gyermekének a tulajdonában volt a megvásárolni tervezett ingatlan.”


4. § A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

               

               „6.§ (1) Lakásépítés esetén 50.000,-Ft-tól – 300.000,-Ft-ig,

(2) Lakásvásárlás esetén 50.000,-Ft-tól – 300.000,-Ft-ig terjedhet.”


5. §. A rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

            

              „(1) A kérelmet április 1-től november 15-ig  az 1. melléklet szerinti adatlapon lehet benyújtani.”


6.§  A rendelet 9.§ (1) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép.


               „ (1) A pályázatokat a képviselő-testület évente egy alkalommal november 30-ig bírálja el.


7. § A Rendelet 10.§ (2) bekezdése  „ elidegenítési és terhelési tilalom” szövegrész  helyébe „elidegenítési tilalom” szövegrész lép: 

                 

          

8.§ Hatályát veszti a Rendelet 3.§ (7) bekezdése.8. § (1)  A Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
  

Trieblné Stanka Éva Renáta  sk.                                 Feketéné Esztergályos Hilda sk.

            polgármester                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!