nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-01 - 2019-01-01
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017(X.31.) önkormányzati rendelete
a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése, alkalmazása településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §

A rendeletet a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának   településképi bejelentési eljárására, valamint a már elhelyezett reklám berendezések településképi kötelezési eljárására kell alkalmazni


2. §

A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezésnek tekintendő,a

 1.             reklámtábla,
 2.             óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
 3.             reklámtábla, hirdetőtábla,
 4.             reklámcélú építési védőháló, molinó,
 5.             cégér,
 6.             hirdetőoszlop,
 7.            citylight berendezés,
 8.            reklámkorlát elhelyezése.

Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények


3. §

 1. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
 2. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen reklámot, reklámhordozót, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
 3. Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.
 4. Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
 5. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően új településképi bejelentési eljárás szerint helyezhető el.

                                                                                      

A településképi bejelentési eljárás szabályai


4. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott építési engedély nélkül végezhető reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.


5. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

(2) A kérelmet Járdánháza Község Polgármesteréhez az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal az e rendelet 1. mellékletét képező kérelem-nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani.

(3) A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség, a kiadott engedély egy évig érvényes.

(4) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.

(5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.


A településképi kötelezési eljárás szabályai


6. §

 1. A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:
 1. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
 2. a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,
 3. a településképi bejelentés elmulasztása esetén.
 1. A településképi kötelezettség körébe tartozik a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.


7. §

 1. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul a Polgármester kezdeményezésére
 2. A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.
 3. A Polgármester határozata ellen Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani.


A településképi kötelezettség megszegése szankcionálása


8. §

 1. A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000.000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a bírság többször kiszabható.
 2. A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.
 3. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.


Egyéb rendelkezések


9. §

(1)   Magántulajdonban lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozók, nem az engedélyeknek megfelelő kivitelezéséből eredő lebontásáért az ingatlan tulajdonosa a reklámhordozó elhelyezőjével egyetemlegesen felelős.

(2) A reklámhordozó elhelyezője kártalanítási igény nélkül köteles a reklámhordozót átalakítani vagy lebontani, külön tekintettel, ha:

a)       az a településkép szempontoknak nem felel meg,

b)      a reklámhordozó elhelyezését szolgáló közterület más célú, vagy településfejlesztési felhasználásra kerül,

c)       az építési vagy közterület-használati engedély lejárt, vagy visszavonásra került,

d)      a reklámhordozóval érintett üzlet, intézmény, vállalkozás stb., vagy annak tevékenysége megszűnt, továbbá a reklámhordozó aktualitását vesztette, vagy műszakilag kifogásolható állapotba került,

(3) A jelenlegi rendelet szerint településképi bejelentés köteles, de a rendelet hatálybalépésekor már jogszerűen kihelyezett reklámhordozók az e rendelet hatálybalépését követő 6 hónapig szerzett joggal rendelkeznek, ezt követően felülvizsgálatuk keretében létjogosultságot nyernek, vagy nem megfelelőség esetén átépítendők, illetve leszerelendők.


Reklámhordozók eltávolítására vonatkozó eljárási szabályok


10.  §

(1)      Haladéktalanul el kell távolítani:

a)         ezen rendelet szabályainak nem megfelelően elhelyezett,

b)        idejét múlt,

c)         nem megfelelően karbantartott,

d)        egyéb jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú,

e)         a településképbe nem illeszkedő

reklámhordozót.                                                     Záró rendelkezések

               

                                                                   11.§

A rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba.

                       

           

                   Kovács Gábor                                                         Dr. Tóth Rita                                                                    

                   Polgármester                                                              Jegyző

 1. melléklet a 12/2017.(X.31) önkormányzati rendelethez

Járdánháza Község Polgármestere


J á r d á n h á z a


IV. Béla út 27.

3 6 6 4


K É R E L E M


1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)


………………………………………………………………………………………………


2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

……………..............................................................................................................................


3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

..................................................................................................................................................


4. Az ingatlan adatai:

A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: …………………..………………………


5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):

………………………………………………………………………………………………..


6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

………………………………………………………………..………………………………


7. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció ………. pld

építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ……. db

egyéb szakhatósági állásfoglalás ………. pld

egyéb okirat…………………………………………………………………………………


Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek. Kelt: Járdánháza, ............ év .................... hó …..... nap........................................................

           aláírás (kérelmező)     


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2017. október 31. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2017.  október 31.

                                                                                                      Dr. Tóth Rita  

                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!