nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-24 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Pusztamonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

159.559.732 Ft

Költségvetési bevétellel

159.559.732 Ft

Költségvetési kiadással

                  0 Ft

2.730.000 Ft

 2.730.000 Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési többlettel

             felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. és 2. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az 1.1. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és intézményének összesített adatait.


 1. A 2.1. sz. és 2.2. mellékletek a működési és felhalmozási mérlegek: bemutatják, hogy 2017. évben a várt bevételeket és a teljesítendő kiadásokat szembe állítva, összességében nincsen többlet vagy hiány.


 1. A 3. sz. melléklet a többéves kötelezettségvállalásokat tartalmazza. (nem tartalmaz adatot)


 1. A 4. sz. melléklet az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához.


 1. Az 5. sz. melléklet Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai. (nem tartalmaz adatot)


 1. A 6. és 7.sz. mellékletben szerepel a 2016. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzata részletesen kimutatva.


 1. A 8. sz. melléklet az Önkormányzat Európai Uniós támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai. (nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen pályázati lehetőségünk.)
 1. A 9.2. sz. melléklet összesen a Tündérkert Óvoda (intézmény) bevételei és kiadásai. Az Óvodának csak kötelező feladatot tervezünk.


 1. Az 1. sz. tájékoztató tábla 2017. évi költségvetésének összevont mérlegét mutatja meg.


 1. A 2. sz. tájékoztató tábla a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint. (nem tartalmaz adatot)


 1. A 3. sz. tájékoztató tábla az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) adatait tartalmazza.

Magánszemélyek kommunális adója: Önkormányzati rendeletünk alapján adómentes az 50 m2 alatti komfort nélküli lakóházak tulajdonosa, a 75 éven felüli egyedül élő tulajdonos, valamint a 80. életévüket betöltött tulajdonosok, vagy haszonélvezők. A fentiek figyelembevételével 2017. évre tervezett adóbevétel kiesés 456.566 Ft.


 1. A 4. sz. tájékoztató tábla mutatja be a 2017. évi előirányzat-felhasználást Önkormányzatunknál.


 1. Az 5. sz. tájékoztató tábla a 2017. évi működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását mutatja jogcímenként.


 1. A 6. sz. tájékozató tábla nem tartalmaz adatot, mert Pusztamonostor Községi Önkormányzat nem tervez 2017. évben céljellegű támogatást.


 1. A 7. sz. tájékoztató tábla a 2017. évi költségvetést követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait jeleníti meg.

 (17)    Az Önkormányzat a kiadások között 30.650.188 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

 (5)  Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (6)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 3. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

 (3)  A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

 (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 (5)  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

 (6)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

 (7)  A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 (2)  Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3)   A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

 1. Ez a rendelet 2017. …………………. lép hatályba.


Kelt: Pusztamonostor Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 23. napján tartott ülésén.                        Sári Ferenc                                                                Dr. Voller Erika

                       polgármester                                                                      jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve:

                                                                                                                     

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Táblázat
420 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!