nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-02 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, továbbá a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A partnerek körének meghatározása


(1) A partnerségi egyeztetésben partnerként résztvevők (a továbbiakban: partnerek):

     a)    lakosság: Zalavár községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

     b)    érdekképviseletei szervezet: Zalavár községben székhellyel, telephellyel, szervezeti egységgel rendelkező gazdasági kamara, szövetség, szakszervezet,

     c)    civil szervezet: Zalavár községben székhellyel, telephellyel, szervezeti egységgel rendelkező, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesület,

     d)    gazdálkodó szervezet: Zalavár községben székhellyel, telephellyel, szervezeti egységgel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott gazdasági társaság,

     e)    vallási közösség: Zalavár községben székhellyel, telephellyel, szervezeti egységgel rendelkező, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet.


2. §

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


Az (1) bekezdésben meghatározott partnerek tájékoztatása az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltségének (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján (zalavar.hu) elhelyezett hirdetmény útján, továbbá a jogszabály által meghatározott esetekben lakossági fórumon történik.


3. §

A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje,

továbbá nyilvántartásának módja


(1)A partnerek a Hivatal részére írásban, vagy a pmhzvar@gylcomp.hu címre küldött elektronikus levél formájában juttathatják el a javaslatukat, véleményüket.

(2)A partnerek által adott javaslatok, vélemények a tájékoztatóban, a lakossági fórumon, a hirdetményben meghatározott időpontig nyújthatók be.

(3)A partnerek által adott javaslatokról, véleményekről a Hivatal a következő adattartalmú nyilvántartást vezeti:

     a)    a javaslattevő, véleményező partner neve, elérhetősége,

     b)    a javaslat, vélemény lényege,

     c)    a javaslat, vélemény benyújtásának módja, iktatószáma, időpontja,

     d)    a javaslatra, véleményre, adott válasz tartalma (elfogadásra vagy el nem fogadásra történő utalással), száma (iktatószáma, határozat száma), időpontja.


4. §

Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja,

a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


(1) A beérkezett partnerségi javaslatokat, véleményeket a településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv készítőjének, tervezőjének előzetes véleményezés céljából meg kell küldeni, aki véleményét köteles megindokolni.

(2) A beérkezett partnerségi javaslatok, vélemények elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület határozattal dönt. Az el nem fogadott partnerségi javaslatokról, véleményekről szóló határozatnak indokolást is kell tartalmaznia.

(3) Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények nyilvántartása a 3. § (3) bekezdésben maghatározottak szerint történik.


5. §

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és

településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet a zalavar.hu honlapon kerül közzétételre.


6. §

Záró rendelkezés


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.               Horváth Ildikó                                                      Dr. Puskás László

                 polgármester                                                        címzetes főjegyző
Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2017. június 1. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2017. június 1.

                                                                                  Dr. Puskás László

                                                                                   címzetes főjegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!