nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban köztisztviselő).A köztisztviselők illetménykiegészítése


2. § (1) A képviselőtestület a közös hivatal valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselője részére, a 2016. évre, egységesen az alapilletménye 10 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.


(2) A képviselőtestület a közös hivatal valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselője részére, a 2016. évre, egységesen az alapilletménye 20 %-ának megfelelő összegű illetménykiegészítést állapít meg.Záró rendelkezések


3. § (1) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Tapsony, 2015. december 17.                          Fábos István                                                             Hajdu Szabina

                          polgármester                                                                  aljegyző
Záradék:


A rendelet 2015. december 18. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2015. december 18.


                                                                                               Hajdu Szabina

                                                                                                    aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!