nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-02 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 10/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében, a 32. § (1) d) pontjában, a 131. § (1) bekezdésében, és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. §

(1) Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a településen a gyermekek védelme érdekében:

a) természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést,

b) személyes gondoskodást nyújtó ellátásként biztosítja:

ba) a gyermekjóléti szolgáltatást,

bb) a bölcsődei ellátást,

bc) a helyettes szülői ellátást.

(2) Az Önkormányzat az (1) a) pontjában meghatározott ellátást - a bölcsődei gyermekétkeztetés kivételével - megállapodás útján, míg az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátásokat és a bölcsődei gyermekétkeztetést Jászfényszaru Város Gondozási Központja (a továbbiakban: Gondozási Központ) intézmény fenntartása útján látja el.


2. §

Az Önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést e rendelet 1. mellékletében meghatározott térítési díj ellenében, a jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentesen biztosítja.


3. §

(1) Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást a Gondozási Központ szervezeti egységében alkalmazott főfoglalkozású dolgozókkal látja el, szükség szerint megbízási szerződést köt a gyermekjóléti feladatok ellátására alkalmas személyekkel részmunkaidőben történő foglalkoztatásra.

(2) A Gondozási Központ szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal és az iskola ifjúságvédelmi felelőseivel együttműködve.

(3) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt.-ben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint látja el, szolgáltatása térítésmentes.


4. §

(1) A Gondozási Központ a bölcsődei gondozáson túlmenően játszócsoportot működtet, időszakos gyermekfelügyeletet vállal, és nevelési tanácsadást biztosít.

(2) A bölcsődei szolgáltatások díját a 2. melléklet tartalmazza. A személyi térítési díjat a Gyvt. 150 § (3) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a 2. melléklet szerint kell megállapítani.

(3) A játszócsoport nevelési gondozási napokon 9 és 11 óra között, tanácsadás előre egyeztetett időpontban vehető igénybe.


5. §

(1) A bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírásáról a Gondozási Központ igazgatója (a továbbiakban: Intézményvezető) dönt.

(2) A kérelmeket a bölcsődei nevelési évet megelőző május 1-31. között (a továbbiakban: Benyújtási időszak) kell eljuttatni az Intézményvezetőhöz. A kérelemhez a Gyvt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságot megalapozó dokumentumokat - ha rendelkezésre áll - csatolni kell. Ha a munkáltatói igazolás nem áll rendelkezésre a kérelem benyújtásakor, arról a kérelmező nyilatkozatot tesz, és legkésőbb a nevelési év megkezdését megelőző két héttel nyújtja be az Intézményvezetőhöz.

(3) A kérelmeket a Benyújtási időszakot követő 30 napon belül kell elbírálni. A bölcsődei felvétel során a következő sorrendben, előnyben kell részesíteni

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

(4) A (3) bekezdés szerinti feltételeken túlmenően a kérelmek elbírása benyújtási sorrendben történik.

(5) Ha a rendelkezésre álló férőhelyek száma meghaladja az ellátási területről felvett gyermekek számát, akkor az üres férőhelyekre a következő sorrendben vehető fel az ellátási területen kívül lakóhellyel rendelkező gyermek:

a) a törvényes képviselő munkavégzésének szokásos helye Jászfényszarun van,

b) a gyermek lakó- vagy tartózkodási helye olyan szomszédos településen van, ahol bölcsődei szolgáltatást nem nyújtanak.

(6) Ha a rendelkezésre álló férőhelyek száma kevesebb, mint az ellátási területről felvételt kérők száma, akkor a fel nem vett személyekből várólistát kell képezni, és év közbeni üresedés esetén (3)-(4) bekezdés szerinti sorrendben kell őket felvenni.

(7) A Benyújtási időszakot megelőzően, év közben beérkezett kérelmeket e § rendelkezéseinek figyelembe vételével kell elbírálni.

(8) A Gyvt. 32. § (4) bekezdés szerinti panasz elbírálására a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jogosult.

(9) A jogosultság fennállását az Intézményvezető hivatalból felülvizsgálhatja, és ha a jogosultságot keletkeztető körülmény már nem áll fenn, az ellátást megszünteti.


6. §

(1) A bölcsődei nyári nyitva tartásra az Intézményvezető minden év január 31. napjáig tesz javaslatot, melyről Jászfényszaru Város Polgármestere dönt.

(2) A bölcsőde kötelező ügyeletét a Gondozási Központ köteles megszervezni.


7.§

(1) A Gondozási Központ a gyermekek átmeneti gondozását képzett helyettes szülő alkalmazásával biztosítja.

(2) A helyettes szülői rendszert a Gondozási Központ működteti. A működtető és a helyettes szülői feladatot vállaló személy megállapodást köt, melyben rögzítésre kerülnek a jogok, kötelezettségek. Megállapodás határozott időre köthető.

(3) Az a szülő, akinek állandó lakhelye Jászfényszaru területén van, illetve életvitelszerűen Jászfényszarun tartózkodik családjával – a helyettes szülő közreműködése iránti kérelmét a Gondozási Központhoz nyújthatja be, amennyiben a szülő egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani.

(4) A helyettes szülő a vérszerinti szülő kérésére, vagy beleegyezésével átmeneti időre a gyermeket otthonába fogadja, és ott teljes körű ellátásról gondoskodik.

(5) A gyermekek átmeneti gondozása a helyettes szülőnél addig tart, amíg a vérszerinti szülő akadályoztatott gyermeke gondozásában, de legfeljebb 6 hónapig. Ez az idő indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható.

(6) Az átmeneti gondozást meg kell szüntetni, ha a rászorultság oka időközben megszűnik, vagy ha a szülő kéri.


8. §


(1) E rendelet 2019. május 2. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet.                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         Dr. Voller Erika

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. április 25.

                                                                                                         Dr. Voller Erika

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
12.96 KB
2
13.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!