nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016(IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-23 -tól
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2016(IV.22.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed Táplánszentkereszt  Község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2. §

Háziorvosi körzet


/1/ Táplánszentkereszt Község Önkormányzat teljes illetékességi területe egy háziorvosi körzetet alkot vegyes praxis keretében.

/2/ A körzet székhelye: 9761 Táplánszentkereszt, Széll K. u. 10.


3. §

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás


/1/ Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.

/2/ Az ügyeleti ellátás székhelye: 9700 Szombathely, Szelestey u. 8.


4. §

Védőnői körzet


/1/ Táplánszentkereszt  Község Önkormányzatának teljes illetékességi területe egy védőnői körzetet alkot.

/2/  A körzet székelye: 9761 Táplánszentkereszt, Széll Kálmán u. 10.


5. §

Fogorvosi körzet


/1/ Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának teljes illetékességi területe a fogorvosi alapellátás, a gyermekfogászati alapellátás és a fogorvosi ügyelet  vonatkozásában egy-egy fogorvosi körzetet alkot.

/2/ A fogorvosi körzet székhelye:  9700 Szombathely, Március 15. tér 1. SZTK

/3/ A gyermekfogászati körzet székhelye:  9700 Szombathely, Március 15. tér 1.

     SZTK

/4/ A fogorvosi ügyelet székhelye: 9700 Szombathely, Wesselény u. 4.


6. §

Iskola-egészségügyi ellátás


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a Táplánszentkereszt, Széll K. u. 10. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
7. §

Záró rendelkezések


/1/ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestületének a  Táplánszentkereszt község háziorvosi körzetének megállapításáról szóló 7/2007./VIII.08./ rendelete hatályát veszíti.
                   /: Perl János :/                                   /: Családi Anita :/

                     polgármester                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!