nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2016-05-31
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) és (4) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, 

az 1. § tekintetében a  szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 32§ (3) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 35.§ (2) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés a) pontjában,

az 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, valamint 132. § (4) bekezdés b) pontjában,

a 5. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 7-9. §-a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény  38. § (9) bekezdésében,

a 10-11. §-a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 43./B. § (1) bekezdésében,

a 12-14. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény a 45. § (1) bekezdésében,

a 15. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény  46. § (1) bekezdésében,

a 16. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) bekezdésében,

a 17. §-a tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) bekezdésében,

a 18. §-a tekintetében a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés d) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:                                                     


1. Eljárási szabályok


1.§ (1) A támogatások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon.

(2) A kérelemhez csatolni kell, illetve a nyomtatványon szükség szerint igazolni a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, tanulói-, hallgatói  jogviszonyra, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, társadalombiztosítási jogviszony időtartamára, közmű kiadásokra, együtt élő családtagok személyi adataira, családi állapotra, lakás- és lakással kapcsolatos adatokra, valamint az ellátás érdemi elbírálásához szükséges egyéb adatokra vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat.


2.  Aktív korúak ellátása


2.§[1]  

3.§ [2]

4. § [3]

5.§ [4]

6.§ [5]


3. Lakásfenntartási támogatás


7.§[6]

8. §[7]

9. §[8]


4. Ápolási díj


10. § [9]

11. § A méltányossági ápolási díj megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 


5. Rendkívüli települési támogatás

12.§ (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint nyújt támogatást eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő családok, illetve személyek részére elsősorban a Szt. 45.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek helyzetnek minősül:

  1. kérelmező, vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók esetében a családfenntartó közeli hozzátartozó halála,
  2. a kérelmező 3 hónapot meghaladóan semmilyen ellátásban nem részesül nyugdíjazás, munkaviszony megszűnése, egyéb ellátás megszűnése miatt.

(3) A időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondnak minősül:

a) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés (kórházi, szanatóriumi ápolás, gyógyfürdő) amennyiben az legalább 8 egymást követő napot érint,

b) gyógyászati segédeszközök beszerzése, amennyiben a beszerzés értéke a 20.000 Ft összeget meghaladja,

c) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos (három hónapnál hosszabb időtartamú) 8.000 Ft értéket meghaladó gyógyszer szükséglete,

d) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy a rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl.: tűz, szél-, illetve hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, stb.)

e) ha a téli tüzelőanyag hiánya miatt annak a lakásnak a fűtése, melyben a kérelmező, vagy családja életvitelszerűen tartózkodik nem biztosított, és a tüzelőt más módon beszerezni nem tudja,

f) ha a kérelmező háztartásában az élethez és a fejlődéshez szükséges élelmiszerek nem biztosítottak, és az élelmiszert más módon beszerezni nem tudja.  Ebben az esetben csak és kizárólag alapvető élelmiszerek vásárolhatók meg, nem szerezhető be luxusnak számító cikk, vagy élvezeti cikk.

g) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból egy hónapot meghaladó időtartamú táppénzes állományban részesül,

h) a gyermek átmeneti gondozása esetén a gyermek családba történő visszahelyezése

i) egyik vagy, mindkét szülő elvesztése vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy a munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig,

(4) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a Szt. 45.§ (4) bekezdésében, illetve a R. 12.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott élethelyzetbe került személy számára, feltéve, hogy a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem éri el öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át.

(4) Egyedi mérlegelés alapján a segély mértéke a 20.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.  

(5) Sürgős szükség esetén, - ha az igénylő életkörülményei indokolják az azonnali segítséget - a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján azonnal kiutalható.

13.§ (1) Amennyiben a 12.§ -ban foglalt feltételek fennállnak az önkormányzati segély pénzintézeti kölcsönnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamatmentes kölcsön összege legfeljebb 30.000,- Ft, időtartama legfeljebb 6 hónap lehet.

(3) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell a visszafizetés időtartamáról, feltételeiről.

(4) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal megállapodást kell kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.

14.§ (1) A Képviselő-testülete jövedelmi helyzetre tekintet nélkül rendkívüli települési támogatás nyújt annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A segély összege 10 000 Ft. 

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 100 000 Ft.  

(4) A segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél. 

(5) A kérelemhez, a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell  a

  1. halotti anyakönyvi kivonatot másolatát,
  2. a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy az egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák másolati példányát.

15.§ A 14.§ szerinti rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-restület a polgármesterre ruházza át.7. Közgyógyellátás


16.§[10]


8. Köztemetés


17.§  A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számukra aránytalanul nagy terhet jelent.


9. Étkeztetés 


18.§ (1) Az étkeztetés igénybevételére jogosult, aki:

  1. 60 éven felüli, vagy
  2. igazoltan mások gondozására, ellátására szorul, vagy
  3. fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, vagy
  4. lakhatási körülményei meleg étel elkészítését nem teszik lehetővé, vagy
  5. nyugdíjszerű ellátásban vagy
  6. aktív korúak ellátásában részesül.

(2) Az étkeztetést a Képviselő-testület az Óvoda főzőkonyháján keresztül biztosítja.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségi Hivatalba kell benyújtani, a kérelemről a polgármester dönt.

(4) Az étkeztetés a hét munkanapjain vehető igénybe.


10. Házi segítségnyújtás 

19.§ (1) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Kistérségi Szociális Szolgálat útján biztosítja.


11.Családsegítés


20.§  A családsegítést a Képviselő-testület a Kistérségi Szociális Szolgálat útján biztosítja.


12. Záró rendelkezések21.§ (1) Ez a rendelet 2011. május 15-én  napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

1. szociális ellátásokról szóló 4/2004 (III. 11.) önkormányzati rendelet,

2.  a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2004 (III. 11.) rendelet módosításáról szóló 6/2004. (XI. 22.) rendelet

3. a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2004 (III. 11.) rendelet módosításáról szóló 7/2005 (X. 11.) rendelet

4. a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2004 (III. 11.) rendelet módosításáról szóló 2/2006 (III. 31.) rendelet[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[4]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[5]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[6]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[9]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

[10]

Hatályon kívül helyezte a 2/2015 (II. 16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2015.03.01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!