nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-28 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete Sárisáp Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről


Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Sárisáp Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének:


a) Bevételi főösszegét                                                                   439 229 ezer Ft-ban      

b) Kiadási főösszegét                                                                    439 229 ezer Ft-ban


állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegének összegét  -85 796 e Ft-ban állapítja meg.  

Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 16 873 e Ft, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -102 669 e Ft.  A felhalmozási hiány finanszírozására részben az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány szolgál, melynek összege 83 215 e Ft.  Az Önkormányzat a működési bevételek és kiadások egyenlegét 16 873 e Ft-ot,  valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 2 581 e Ft-ot a felhalmozási hiány finanszírozására fordítja.


2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A tartalék  összegét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.


4. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.


5. § A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.


6. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.


7.  § Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.


9. § A képviselő-testület a dologi kiadásokból 254 000 Ft-ban állapítja meg a Helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 9/2014. (II.3.) EMMI rendeletben előírt közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására igényelhető pályázati forráshoz szükséges önrész összegét. 


10. § Önkormányzati biztos kijelölésére a Képviselő-testület nem állapít meg az Áht 71. § (1) bekezdésében meghatározottaknál kisebb mértéket, vagy rövidebb időtartamot, lejáratot.


11. § A polgármester 500 000 Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról.


12. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő testület dönt.


13. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos döntés a képviselő-testület hatásköre, azt nem ruházza át.


14. § A képviselő-testület a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV. 25.) rendeletének 1.§-ában megállapított elismerésekkel együtt járó ajándéktárgy összegét 2014. évben

a) Sárisápért Kitüntető Cím adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

b) Sárisápért Elismerő Oklevél adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

c) Tiszteletbeli Sárisápi Polgár elismerés adományozása esetén 20 000 Ft-ig,

d) Önkormányzatbarát Vállalkozás elismerés adományozása esetén 10 000 Ft-ig,

e) Polgármesteri Dicséret adományozása esetén 5 000 Ft-ig terjedő összegben állapítja meg.


15. § A képviselő-testület az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló- és rakodóhely megvásárlásáról szóló 9/2001. (V. 31.) rendeletének mellékletében meghatározott megváltási díj összegét 2014. évre 150 000 Ft +ÁFA /parkolóhely összegben állapítja meg.


16. § (1) Ez a rendelet 2014. február 24-én lép hatályba.
                                


                    Kollár Károly                                                      Tóthné Putz Erika

                      polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
3 MB
3. melléklet
364.69 KB
4. melléklet
361.96 KB
5. melléklet
740.02 KB
6. melléklet
315.58 KB
7. melléklet
235.8 KB
1. melléklet
186.09 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!