nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 20/2017 (X.31..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-30 - 2018-05-31
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 20/2017 (X.31..) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

    20/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A belügyminiszter a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.9. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázati kiírásra benyújtott támogatási kérelem alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosított Balatonszabadi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számára.


(2) A rendelet célja, hogy Balatonszabadi településen élő szociálisan rászorultak részére támogatást nyújtson, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és elbírálás menetét.


(3) A rendelet hatálya kiterjed Balatonszabadi község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak az 1. § (3) bekezdésében meghatározott balatonszabadi személynek, aki


a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra, vagy

b) az a család, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek.               Az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő jogosultak közül előnyt élveznek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultak.


(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat az alábbi sorrendben azon az 1. § (3) bekezdésében meghatározott balatonszabadi személy számára, aki

 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 2. jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezik, vagy
 3. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 4. gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
 5. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 2,5-szeresét, vagy
 6. családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.


3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –

 1. az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
 2. azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.


4.§ A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra, és háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.


5.§ (1) A megállapított támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja 1.000.- forint/erdei m3+ÁFA mértékű önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.


(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


3. A támogatás igénylésének menete


6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 1. mellékletében meghatározott mellékleteket.


(2) A kérelmeket 2017. november 27. napjától 2017. december 15. napjáig lehet benyújtani a Balatonszabadi Polgármesteri Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.                                       A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.


(3) A kérelmek elbírálásával és a támogatás odaítélésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságára ruházza át. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelmeket legkésőbb 2018. január 15. napjáig bírálja el.


(4) A döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2018. február 15-ig a képviselő-testület gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


7. § A támogatás forrása az Önkormányzat számára megállapított 2.542.540.- forint vissza nem térítendő egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.


8. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


4. Záró rendelkezések


9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. május 31. napján hatályát veszti.Balatonszabadi, 2017. október 31.                 dr. Töpler Eszter                                                      Király Kálmán

                         jegyző                                                                   polgármester      
Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. október 31. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

                                                                                              

dr. Töpler Eszter jegyző


                                                                   1. melléklet a 20/2017.(X.31.) önkormányzati rendelethez


Kérelem

Alulírott

név:


születési hely és idő:


lakcím:szám alatti lakos kérem, hogy részemre Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ………/2017. önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:

(A kérelemnek megfelelő jogosultság melletti négyzet „X” jellel jelölendő és kitöltendő.)

Ssz.

A jogosultság megnevezése

„X” jel helye

A jogosultság igazolása

1.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aktív korúak ellátására vagyok jogosult


a megállapító határozat csatolása szükséges

2.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

időskorúak járadékára vagyok jogosult


a megállapító határozat csatolása szükséges

3.

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra vagyok jogosult,


a megállapító határozat száma:
         a települési támogatáson belül a         

         lakhatáshoz kapcsolódó kiadások

         viselésével kapcsolatos támogatásban  

         részesülök4.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk


a megállapító határozat száma:5.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök


a megállapító határozat száma:6.

3 vagy annál több gyermeket nevelek,a gyermekek adatainak felsorolása


gyermekeim adatai (a szülők és a gyermekek lakcímkártyájának másolata, személyi igazolvány másolata, amennyiben a gyermek esetében rendelkezésre áll)


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:


 1. Név:

Szül. hely, idő:

7.

gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem


a gyermekek adatainak felsorolása


gyermekeim adatai (a szülők és a gyermekek lakcímkártyájának másolata, személyi igazolvány másolata, amennyiben a gyermek esetében rendelkezésre áll)


1.Név:

Szül. hely, idő:


2.Név:

Szül. hely, idő:

8.

jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkezem9.

65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok és nyugdíjam összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 2,5-szeresét


a Nyugdíjfolyósító (NYUFIG) által a 2017. évi nyugdíj összegét megállapító értesítő és legutolsó havi nyugdíjszelvény csatolása szükséges

10.

családomban mozgáskorlátozott él


orvosi igazolás, vagy a  mozgáskorlátozott igazolvány másolatának csatolása szükségesNyilatkozom, hogy a lakhatásra használt ingatlanomban a fával történő fűtés megoldható, a támogatással kapott szociális tűzifát az ingatlan fűtésére fogom felhasználni.

Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.


Balatonszabadi, ………………………………

                                                                                         …………..………………………………

       kérelmező

A képviselő-testület döntése:

Kérelmező részére Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága  …………/2017.(…..) számú határozatával ………. m3 keménylombos tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Balatonszabadi, ……………………   

                                                                     ……….……………………………

                        Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke        

                 


2. melléklet a 20/2017.(X.31.) önkormányzati rendelethez


Átvételi elismervény

Alulírott

név:…………………………………………………………………………………………….

lakcím:…………………………………………………………………………………………szem.ig.szám:…………………………………………………………………………………..

szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő­-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ……/2017.( .  .) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …………………..m3 mennyiségű keménylombos tűzifát átvettem.


Balatonszabadi, …….….év  ………………………hó …………….nap

                                    átadó                                                                 átvevő

Csatolmányok

Megnevezés méret
20/2017.(X.31.) szociális tűzifa rendelet
1.73 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!