nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy és Közrendi Bizottság és Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § 


(1) [1]A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) Az építményadóra és a telekadóra vonatkozó önkormányzati mentességek nem alkalmazhatók a vállalkozók üzleti célt szolgáló építménye utáni építményadó, valamint telke utáni telekadó megállapítása során.

(3) [2] [3]Az  önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő építményadóval, helyi iparűzési adóval, magánszemély kommunális adójával, telekadóval, idegenforgalmi adóval kapcsolatos bevallás, adatbejelentés és bejelentkezés az önkormányzat www.jaszbereny.hu internetes honlapján közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető.

(4) [4] [5]Építményadóban magánszemély kommunális adójában és telekadóban mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

(5)[6] Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében – előzetes hozzájárulás alapján – csoportos beszedési megbízással is teljesíthet fizetést.

(6)[7]Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében választhatja az internetes portálról indítható, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatán biztosított POS terminálon keresztüli bankkártyás fizetési módot.


2. § 

Értelmező rendelkezések:

1. egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot végez, vagy lát el, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár;

2. nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról szóló törvényben, a felsőoktatásról szóló törvényben, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott intézmény;

3. sport céljára szolgáló építmény: a Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: JÉSZ) alapján különleges sport építési övezetben elhelyezkedő sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény.

4. [8]Hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység: az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvényben[9] meghatározott szervezetek által végzett tevékenység.

5.[10][11]

6. [12] [13]

7.[14] [15]

8.[16] Szálláshely: a szálláshely-szolgáltatási tevékenyég folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § a) –h) pontjában meghatározottak.2. Építményadó


3. § 

Értelmező rendelkezések:

1. [17]általános használati célra szolgáló építmény: minden olyan építmény, amely nem iroda, kereskedelmi, termelési és raktározási, valamint hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás funkciót tölt be;

2. kereskedelmi célra szolgáló építmény: a tényleges használati mód alapján üzletnek, boltnak, ABC-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, műteremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősülő épület, épületrész;

3. termelési és raktározási célra szolgáló építmény: tényleges használati mód alapján üzemnek, üzemcsarnoknak, gyárnak, műhelynek, szerviznek, raktárnak, üvegháznak, pincének, présháznak, hűtőháznak minősülő épület, épületrész.

4. § 


(1) [18]Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

(2) [19]Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. A hasznos alapterület megállapításakor az egy helyrajzi számon lévő, több azonos célt szolgáló épület, épületrész esetén ezek alapterületét nem kell összesíteni.

(3) Az építményadó éves mértéke:

a) általános használati célra szolgáló építmények esetében:                                 225 Ft/m²;

b) iroda célra szolgáló építmény esetében a hasznos alapterület:

ba) 60 m²-t meg nem haladó része után:                                                      1000 Ft/m²,

bb) 60 m²-t meghaladó része után:                                                                500 Ft/m²;

c) kereskedelmi célra szolgáló építmény esetén a hasznos alapterület:

ca) 200 m²-t meg nem haladó része után:                                                      300 Ft/m²,

cb) 200 m²-t meghaladó, de 1000 m²-t meg nem haladó része után:                 500 Ft/m²,

cc) 1000 m²-t meghaladó, de 4000 m²-t meg nem haladó része után:               700 Ft/m²,

cd) 4000 m²-t meghaladó része után:                                                          1400 Ft/m²;

d) termelési és raktározási célra szolgáló építmény esetén a hasznos alapterület:

da) 1500 m²-t meg nem haladó része után:                                                    300 Ft/m²,

db) 1500 m²-t meghaladó, de 4000 m²-t meg nem haladó része után:               400 Ft/m²,

dc) 4000 m²-t meghaladó része után:                                                             500Ft/m².

e) [20]hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási és üzemanyagtöltő állomás célra szolgáló építmény esetén a hasznos alapterület után:                                                                                              1600 Ft/m2,

f) [21]jogerős bontási engedéllyel rendelkező és használaton kívüli adótárgyak esetében 0 Ft/m2

(4) Amennyiben egy építményen belül több különböző célra szolgáló épületrész található, akkor a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adómértékeket az adótárgy eltérő használati módjaihoz tartozó hasznos alapterület arányban kell alkalmazni.

(5) [22]Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

(6) [23]Az adó alapja az (5) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedes jegy pontossággal – számított felülete.

(7) [24]Az (5) bekezdés szerinti adótárgyak esetében az építményadó éves mértéke: 0 Ft/m2.


5. §


Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló törvényben meghatározottakon túl:

a) a költségvetési szervnek nem minősülő szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, valamint nevelési-oktatási intézmények, és sport céljára szolgáló építmény,

b) a magánszemély tulajdonában lévő nem üzleti célt szolgáló lakás, lakásrész és

c) a magánszemély tulajdonában lévő vállalkozáshoz nem kapcsolódó, pihenés célját szolgáló külterületi építmény 50 m2 alatt.

3. Helyi iparűzési adó


6. §

A helyi iparűzési adó mértéke:

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves mérték az adóalap 1,9 %-a,

b) ideiglenes jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke: 5000 Ft.


7. §[25]


(1)[26] Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg az 2 millió forintot, a vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni.


(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(3)[27] [28]


(4)[29] [30]


(5)[31] [32]


(6)[33] [34]


(7)[35] [36]


(8)[37] [38]


(9)[39] [40]


4. Magánszemély kommunális adója


8. § [41] [42]


Az adó éves mértéke:


a) [43]100 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében:                        0 Ft

b) [44]100 m²-t meghaladó, 140 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében:

                                                                                                                      6 000 Ft

c) 140 m2-t meghaladó 210 m2–t meg nem haladó hasznos alapterületű lakás esetében:

                                                                                                                    12 000 Ft

d) 210 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás esetében:                            24 000 Ft9. §


(1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól

a) az az adótárgy, amely építményadó köteles,

b) a magánszemély tulajdonában álló telek.

(2) Kérelemre mentesség illeti meg azt a magánszemély adóalanyt, aki igazolja, hogy a háztartásban élőknek az 1 főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 1,5-szörösét, egyedülálló esetében a 2-szeresét.


4/A. Idegenforgalmi adó[45]


9/A. §


Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


9/B. §


Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


9/C. §


(1) Az adóalanynak a törvényi adómentességre való jogosultság tényét a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia a beszedésre kötelezett felé.


(2) Az adóalanynak meg kell fizetnie az adót, amennyiben a mentesség alapjául szolgáló tényt vagy körülményt a (1) bekezdés szerint nem igazolja.


9/D. §


(1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás) köteles vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég vezeték és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, személyazonosító okmányának (útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély) számát, érkezés és távozás időpontját, vendégéjszakák számát, idegenforgalmi adó teljes összegét, adómentesség jogcímét, az adómentességet megalapozó dokumentumok, bizonylatok megnevezését, a munkavégzési célú tartózkodás esetén a munkáltató megnevezését, pontos székhelyének vagy telephelyének címét és a vendég sajátkezű aláírását.


(2) A nyilvántartás elektronikus formában is vezethető. A számítógéppel vezetett nyilvántartást nyomtatott formában – havonként összesítetten, tételes napi bontásban kinyomtatva – kell az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint megőrizni.


(3) A nyilvántartást folyamatosan kell vezetni. A szálláshelyre érkező vendég adatait a megérkezést követően a vendég által kitöltött adómentességről szóló 3. számú nyilatkozat vagy a 4. számú bejelentőlap alapján haladéktalanul rögzíteni kell a nyilvántartásban.


(4) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az idegenforgalmi adó alapjának, összegének, továbbá az adómentesség megállapítására és ellenőrzésére alkalmas legyen. A nyilvántartás mellé az adóbeszedésre kötelezett a bejelentőlapot vagy adómentesség esetében a 9/C. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles csatolni és elévülésig megőrizni.


5. Telekadó


10. §


A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.


11. §


(1) A telekadó éves mértéke:

a) a (2) bekezdés szerinti I. övezetben:                  25 Ft/m2,

b) a (2) bekezdés szerinti I. övezeten kívül:              0 Ft/m2.

(2) Az I. övezet külső határa: a 31. sz. főközlekedési út és a 3109 jelű közlekedési út találkozásától a városi elkerülő út mentén annak végéig – a 31. sz. főközlekedési út mentén Jászjákóhalma irányába a Zagyva folyóig – a Zagyva folyó medre mentén a 32. sz. főútig (Gyöngyösi út) – a 32. sz. főút mentén a 077 hrsz.-ú csatornáig – a 077 hrsz-ú csatorna mentén a 080/11 hrsz-ú útig – a csatorna és az út találkozásától a 080/11 hrsz-ú út mentén a 32. sz. főútig – a 32. sz. főút mentén a főút és a 82. sz. Hatvan–Szolnok vasútvonal kereszteződéséig – a 82. sz. Hatvan - Szolnok vasútvonal mentén a 053 hrsz.-ú önkormányzati útig – a 053 hrsz.-ú önkormányzati út mentén a település közigazgatási határáig – a település közigazgatási határa mentén a Zagyva folyóig – a Zagyva folyó medre mentén a Fémnyomó útig – a Fémnyomó út mentén a 31. számú főközlekedési út és a 3109 jelű közlekedési út találkozásáig.

(3) Az övezeti határokat az 1. mellékletben szereplő térkép szemlélteti.


12. §


Mentes a telekadó alól a helyi adókról szóló törvényben meghatározottakon túl:

a) a költségvetési szervnek nem minősülő szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, valamint nevelési-oktatási intézmények és sport céljára szolgáló építményhez tartozó telek,

b) az építménnyel beépített belterületi telek esetében a teljes telek térmértéke,

c) az építési tilalom alatt álló telek teljes térmértéke,

d) a külterületi telek,

e) minden olyan telek, amely

ea) a JÉSZ szerint beépítésre nem szánt,

eb) a JÉSZ szerint a beépíthető teleknagyságot nem éri el;

f)[46] kérelemre adómentesség illeti meg

fa) azt az adóalanyt, aki a rendelet hatálybalépésekor már érvényes építési engedéllyel rendelkezik, a rendelet hatályba lépését követő három évre,

fb) azt az adóalanyt, aki a rendelet hatálybalépését követően szerez építési jogosultságot és ezt az önkormányzati adóhatóság részére igazolja. Az adómentesség a használatbavételi jogosultság megszerzése évének utolsó napjáig, de legfeljebb az építési jogosultság megszerzésének évét követő hármadik év utolsó napjáig él. Amennyiben a mentesség feltételéül meghatározott időn belül az adóalany nem rendelkezik igazolással az építmény  használatbavételének jogosultságáról, a telekadót az fa) és fb) pontban meghatározott esetekben visszamenőleg is meg kell fizetnie,

fc) azt a mezőgazdasági őstermelő adóalanyt, aki a belterületi telkén mezőgazdasági termelő tevékenységet végez és a helyi iparűzési adónak sem alanya.


6. Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

14. §


(1) Az első bevallási kötelezettség teljesítésének időpontja – helyi iparűzési adó kivételével – 2012. március 16.

(2) A rendelet hatályba lépésének évében az adóhatóság által az első félévre kivetett adót – a helyi iparűzési adó kivételével – az adózónak az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell befizetnie az adózás rendjéről szóló törvényben fogalt határidő figyelembe vétele mellett.


15. §[47]

[1]

A rendelet szövegét a 9/2018 (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[2]

A rendelet szövegét a 33/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-től.

[3]

A rendelet szövegét a 9/2018. (IV. 18) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[4]

A rendelek szövegét a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. május 1-től.

[5]

A rendelet szövegét a 25/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet  1. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től.

[6]

A rendelet szövegét a 24/2018. (XI. 15.) Ör. 1. §-a állapította meg. Hatályos: 2018. november 16-tól.

[7]

A rendelet szövegét a 24/2018. (XI. 15.) Ör. 1. §-a állapította meg. Hatályos: 2018. november 16-tól.

[8]

A 2. §-t a 4. ponttal kiegészítette az 50/2012. (XI. 30.) Ör. 1.§-a. Hatályos: 2013. január 1-jétől.

[9]

2006. évi LIX. törvény 7. § 3-5. és 7-8. pontja

[10]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[11]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[12]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[13]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[14]

A rendelet szövegét a 13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[15]

Hatályon kívül helyezte a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2018. május 1-től.

[16]

A rendelet szövegét a 13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[17]

A 3. § 1. pontját módosította az 50/2012. (XI. 30.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. január 1-jétől.

[18]

A rendelet szövegét a 9/2018 (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[19]

A rendelet szövegét a 9/2018 (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[20]

A 4. § (3) bekezdését az e) ponttal kiegészítette az 50/2012. (XI. 30.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2013. január 1-jétől.

[21]

A 4. § (3) bekezdését az f) ponttal kiegészítette az 50/2012. (XI. 30.) Ör. 3. §-a. Hatályos: 2013. január 1-jétől.

[22]

A rendelet szövegét a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. május 1-től.

[23]

A rendelet szövegét a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. május 1-től.

[24]

A rendelet szövegét a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése egészítette ki. Hatályos: 2018. május 1-től.

[25]

A rendelet szövegét a 23/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította: Hatályos: 2016. január 1-jétől.

[26]

A rendelet szövegét a 25/2019. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től.

[27]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[28]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[29]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[30]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[31]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[32]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[33]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[34]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[35]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[36]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[37]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[38]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[39]

A rendelet szövegét a 24/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2016. január 1-jétől

[40]

Hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. január 1-jétől.

[41]

A 8. §-t módosította az 50/2012. (XI. 30.) Ör. 4. §-a. Hatályos: 2013. január 1-jétől.

[42]

A rendelet szövegét a 9/2018 (IV. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[43]

A 8. § (1)-(2) bekezdését módosította a 42/2013. (XI. 14.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-jétől.

[44]

A 8. § (1)-(2) bekezdését módosította a 42/2013. (XI. 14.) Ör. 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1-jétől.

[45]

A rendelet szövegét a 13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. július 1-jétől

[46]

A rendelet szövegét a 25/2017 (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2018. január 01-től

[47]

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) nekezdése alapján 2012. január 2-án hatályát vesztette.


Csatolmányok

Megnevezés méret
46_2011_r_1._melléklet_telekadó-övezeti térkép
1.98 MB
46_2011_r_4._melléklet_bejelentőlap
61 KB
46_2011_r_3_melléklet_nyilatkozat
29.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!