nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011.(XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, valamint a 3. § vonatkozásában a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,  az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § A havi lakbér mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata szerint:a) összkomfortos lakás

550 Ft/m2

b) komfortos lakás

410 Ft/m2

c) félkomfortos lakás

260 Ft/m2

d) komfort nélküli lakás

170 Ft/m22. § (1) Amennyiben a bérlő szociális otthonba vonul és lakását visszaadja az önkormányzatnak, akkor az általa lakáshasználatba-vételi díjként befizetett összeg kétszerese illeti meg pénzbeli térítésként.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli térítés ellenében történő lakásbérleti jogviszony lemondásakor a volt bérlő csak abban az esetben tarthat igényt másik lakásra, amennyiben ennek a körülménynek a fennállásakor az önkormányzat rendelkezik a lemondással érintett lakásnak megfelelő lakással.


3. § A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott pénzbeli térítés kifizetésével kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát  veszti   az önkormányzat   tulajdonában  álló lakások  bérletéről  szóló  14/2010. 

( XII.2. ) önkormányzati rendelet. 

 


                            Kollár  Károly                                            Flórián Józsefné                                        

                            polgármester                                                   jegyző                                                                               


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!