nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 49.§. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a civil szervezetek támogatási rendjéről a következőket rendeli el:


1.Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése, az önkormányzattal való együttműködés előmozdítása érdekében, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a helyi civil szervezetek támogatását.


(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése terén végzett tevékenységet.


(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett a költségvetésből pénzügyi támogatást biztosít Balatonberény Község  Önkormányzat közigazgatási területén működő, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezetek rendezvényeire és működésére.


(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.


2.Értelmező rendelkezések


2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

1.  a civil szervezetek  működésével kapcsolatos költségek különösen:

a)   üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, sportmez, cipő, sportszerek,  nyomtatvány, irodaszer, nevezési díj,

b)  fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,

c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)

d) javítás, karbantartási költségei

e) posta, telefon és kommunikációs költségek,

f) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

g) helyiségek bérleti díja

h) bankköltségek


2. civil szervezet: a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület- a párt kivételével, valamint alapítvány.


3. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.


4. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési választáson történő jelöltállítás, a megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, polgármester jelölése.


5. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog ideiglenesen, teljesen vagy részben ingyenes történő átruházása vagy átengedése, szolgáltatás biztosítása.


6. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviseletre jogosult személy teljesítést igazoló nyilatkozatával ellátott számla.


3.A támogatásokról


3.§ (1) Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt civil szervezetei számára, azáltal, hogy az önkormányzati intézmények tulajdonában lévő épületek számos civil szervezet székhelyeként, működésük színtereként szolgálnak.


(2) Az önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amely

balatonberényi székhelyű,

balatonberényi lakosok, ingatlantulajdonosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.


(3) Támogatásban nem részesíthetők a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan civil szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelőző 5 éven belül:

a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy

b) jelöltet állított helyi önkormányzati választáson.


(4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a képviselő-testület  pályázatot ír ki és dönt a rendelkezésre szánt keretösszeg felosztásáról.


4.Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása


4.§ (1) A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a szakterületek- a pályázatot kiíró önkormányzat által igényelt- sajátosságainak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása érdekében a pályázati felhívások és a részletes pályázati kiírások tartalmi elemeit az  (5) bekezdés, kötelezően előírt dokumentációját az 5. § tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati kiírás adatlapja és a csatolandó mellékletek szolgálnak.


(2)A civil szervezetek adott évi támogatására vonatkozóan a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság tesz javaslatot. A pályázati felhívásról, a támogatásról a képviselő-testület dönt.


 1. A támogatás e rendeletben meghatározott pályázati feltételeit a képviselő-testület évente, január 31-ig határozza meg és közzéteszi az Önkormányzat hirdető tábláján,és  a honlapján.


(4)A pályázatok benyújtási határideje: minden költségvetési év február 15. napja.


(5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell :

                a) a pályázati felhívást kiíró megnevezését;

                b) a pályázat célját,

                c) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

                d) a pályázat tartalmi elemeit,

                e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését,

                f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját,

                g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét,

                h) a hiánypótlás lehetőségét, határidejét,

                i) a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét,5.§ (1) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

                a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát

                b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,

                c) a pályázat nevét,

                d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,

                e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

                f) a pályázati cél  megvalósításának kezdő és befejező időpontját.


(2) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

                a) a civil szervezet alapdokumentumait, bejegyzését,

                b) a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás,

                c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi,

                d) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, érintettség fennállásának vagy hiányáról,

                e)  a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§(1) bekezdés szerinti érintettségről.


6.§ (1) A pályázatokat írásban, egy példányban a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal és formában kell benyújtani.


(2) a pályázat kiírója a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel.


5.A pályázat elbírálása


7.§ (1) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának előzetes véleménye alapján.


(2) A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) az évente rendezett programok, rendezvények száma,
b) a programon, rendezvényen résztvevők száma,
c) a helyi lakosok aránya a résztvevőkhöz viszonyítva a helyben megvalósuló rendezvényeken,
d) a megvalósításhoz a pályázó mekkora önerővel rendelkezi,
e) előnyt élvez az a pályázó, ahol a támogatottak több mint fele, helyi lakos.


(3) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, amely

a) a benyújtott  pályázati dokumentációjában  megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza az 5.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározottakat,

c) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

e) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,

f) a hiánypótlást határidőre nem teljesíti,

g) a támogatást kérő tekintetében a Knyt 6.§-ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.


(4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni:

a) a támogatott szervezet pontos megnevezését,

b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, annak megvalósítása befejezési határidejét,

c) a támogatott tájékoztatási kötelezettségét,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatással történő elszámolás határidejét.


6. A pályáztatás nyilvánossága

8.§ (1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról tájékoztatót közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

                            

(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

                a) a támogatott szervezet megnevezését,

                b) a támogatás célját,

                c) a támogatás összegét.


7. A támogatás

9.§ (1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel támogatási szerződést kell kötni.


 1. A szerződésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 1. a szerződést kötő felek pontos megnevezése,
 2. a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,
 3. a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 4. a támogatás összegét,
 5. a támogatás felhasználásának célját,
 6. a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 7. a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 8. a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 9. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 10. a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 11. a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 12. a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 13. a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.


 1. A támogatás csak a képviselő-testületi döntésben és az az alapján kötött szerződésben megjelölt célra használható fel.


(4)A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést a szerződő felek ennek megfelelően módosítják.


8. A támogatással történő elszámolás


10.§ (1) A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 31-éig köteles elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.


(2) A benyújtott számlákról a 3. számú melléklet szerinti bizonylatösszesítőt kell készíteni. A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy „„….Ft   a    – Balatonberény Község  Önkormányzatával kötött szerződés terhére elszámolva”, majd el kell látni a civil szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával., dátummal. A számlákat ezt követően le kell másolni, majd a másolatra rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, valamint el kell látni a képviselő aláírásával, dátummal.


(3) Amennyiben a támogatott határidőre  a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét a mindenkor érvényes, a támogatás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év április 1. napjáig visszafizetni.


(4) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem rendeltetésszerűen használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a mindenkor érvényes, a támogatás felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól – tárgy év december 1. napjától – számított jegybanki alapkamat mértékének megfelelő összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében elő írt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év április 1. napjáig visszafizetni.


(5) Amennyiben a támogatás odaítélését követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy a (3) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni.


(6) Amennyiben a támogatott a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a fel nem használt támogatás összegét a támogatási szerződés módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a támogatás felhasználására elő írt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.


11.§  (1) A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás szöveges részletezése, magyarázata, melyben ki kell térni a támogatott működés, tevékenység, program, rendezvény teljes költségvonzatának ismertetésére, a rendelkezésre álló önerő részletezésére, valamint a támogatás felhasználására.


(2) A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket.


(3) A szakmai beszámolót az alábbi elemekkel kell elkészíteni:

a) A szervezet megnevezése, címe (székhely, telefon, internetes oldal, e-mail cím), vezetőjének neve, elérhetősége (különös tekintettel, ha változás történt a fenti adatokban).


b) A szervezet fő tevékenységének megnevezése.


c) Az önkormányzati támogatás a tárgyévet megelőző évi és tárgyévi mértéke a támogatást igénybe vevő szervezet éves költségvetéséhez viszonyítva.


d) A támogatott tevékenység, program végrehajtásának eredménye, – amennyiben még nem, vagy részben valósult meg – eddigi tapasztalatai, teljesíthetőségének lehetőségei. A megjelölt célokat sikerült-e a várakozásoknak megfelelően teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá az önkormányzat támogatása.


e) A támogatott tevékenység, program közvetlen résztvevőinek száma, és az összes érintett becsült száma.


f) A támogatott tevékenység/ program jellege (szűk közösséget érint, a lakosság széles rétegét érinti, a község egészét érinti, több települést is érint, stb.).


g) A támogatott tevékenység/program egyszeri, vagy több évben is megismételhető, megvalósítható.


h) Jövőbeni tervek, célok rövid leírása, azok megvalósításának lehetőségei. (Milyen saját, pályázati és egyéb források állnak jelenleg és előreláthatóan a jövőben rendelkezésre).


i) Egyéb tapasztalatok, vélemények, fontosnak tartott információk.


9. Záró rendelkezések

12. § A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
Horváth László                       Mestyán Valéria

polgármester                         címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. november 27-én


Mestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Pályázati adatlap
13.62 KB
Nyilatkozat
13.02 KB
Elszámolás
13.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!