nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
Hatályos:2017-05-01 - 2019-03-31
Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

10/2004.(VII.10.) önkormányzati rendelet


Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 41.§(4)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben (továbbiakban:Gyvt.) 18.§.(1)-(2)bek, 19.§.(5)bek, 21.§.(1)bek, 29.§.(1)bek., további 131.§.(1)bek., 148.§.(7)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Általános rendelkezések


A rendelet célja, hatálya, ellátási formák


1.§ (1) A rendelet célja, hogy Somberek közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembevéve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt rendelkezései az irányadók. (Dőlt betűk szövege a Gyvt. rendelkezése)


12.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed


a)  a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Somberek területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire;


b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Sombereken bejelentett lakóhellyel rendelkezik;


c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.


2 (2) E törvény szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyarország területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Magyarország területén a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező és szokásos tartózkodási helyet létesítő gyermek védelmét szolgáló eljárás során e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2201/2003/EK tanácsi rendelet vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.


3(3)Magyarország területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó.


Gyermekjóléti ellátás formái


3.§ A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:


4 a.)

b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, -gyermekek napközbeni ellátása érdekében működtetett óvoda, általános iskolai napközi


II. Pénzbeli és természetbeni ellátások


54.§


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


65.§

66.§


Természetben nyújtott ellátások


77.§. (1)

8(2)


III. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


8.§ (1) Személyes gondoskodás igénybevétele - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik.


(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a körjegyző a védelembevétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.


(3) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a.) gyermekjóléti szolgálat,

b.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:

- óvodai ellátás,

- iskolai napközis foglalkozás


Gyermekjóléti Szolgálat


9.§. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat többcélú kistérségi társulás keretében biztosítja.


(2) A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a védőnői szolgálattal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

(3) A Gyvt. 40.§-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


Gyermekek napközbeni ellátása


10.§. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.


(2) Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló - többször módosított 1993.évi LXXXIV.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Térítési díjak


11.§. (1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.


(2) Az intézményi térítési díjat e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.


(3) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.


(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá jelen rendeletben biztosított egyéni kedvezmények figyelembevételével.


(5) Személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.


12.§. (1) Az önkormányzat egyéni rászorultság alapján étkezési térítési díj kedvezményt nyújthat a gyermeknek, amennyiben a családban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át, és a teljes összegű személyi térítési díj megfizetése a család létfenntartását veszélyeztetné.


(2) A kedvezmény mértéke nem haladhatja meg az intézményi térítési díj 70 %-át.


13.§. (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.


(2) A személyi térítési díjat gyermekétkeztetés tekintetében egy havi időtartamra előre, a tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést a tárgyhónapot követő hónap 15-ig elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről a fenntartót negyedévenként tájékoztatja.


Eljárási rendelkezések


914.§. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások megállapítására irányuló kérelmet és a 12.§-ban biztosított kedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban terjesztheti elő.


(2) Az (1)bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, társadalmi szervezet képviselője is kezdeményezheti.


(3) Az e rendeletben szabályozott gyermekjóléti ellátás iránti kérelmet az adott intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.


10(4)


1115.§. (1) A „R” 12.§-ában szabályozott ellátások igénybevételére irányuló kérelmek elbírálását a képviselő-testület a Népjóléti Bizottságra ruházza át.


12 (2) A Népjóléti Bizottság által hozott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.


13(3) Az e rendeletben szabályozott eljárás során az elektronikus ügyintézés nem alkalmazható.


Záró rendelkezések


16.§. (1) Jelen egységes rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Somberek Község Önkormányzat 8/2006.(VII.01.) rendelet, valamint a "R" 3.§a.), 5.§, 7.§, 14.§(4), 15.§(3)bek.


(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1997.évi XXXI.tv., továbbá a 133/1997.(VII.29.)és a 149/1997.(IX.10.)Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.                                                                                             Csoboth Tamás s.k.          

               jegyző                                                                                                                                 polgármester
Jelen egységes rendelet 2013. december 28. napján Somberek községben a helyi kábeltelevizión  keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2013. december 28.                                                      Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.

                                                                                                                          jegyző1 13/2013.(XII.28.)önk. rendelet 1.§.(1) bek.alapján módosítva.

2  13/2013.(XII.28.)önk. rendelet 1.§(2)bek. módosította.

3  13/2013.(XII.28.)önk. rendelet 1.§(3)bek. módosította.

4  13/2013.(XII.28.) önk. rendelet alapján hatályát vesztette.

5  8/2006(VII.01.)önk. rendelet alapján hatályát vesztette.

13/2013.(XII.28.) önk. rendelet hatályon kívül helyezte.

7  13/2013.(XII.28.) önk. rendelet hatályon kívül helyezte.

19/2005.(X.29.) önk. rendelet hatályon kívül helyezte.

9 13/2013.(XII.28.) önk rendelet 3.§-a módosította.

10 8/2006.(VII.01.)önk. rendelet hatályon kívül helyezte.

11 13/2013.(XII.28.) önk. rendelet módosította .

12 13/2013.(XII.28.) önk rendelet iktatta be.

13 13/2013.(XII.28.) önk. rendelet iktatta be.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
252.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!