nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2018-06-01
Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Magyarszecsőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 76.945.021 forintban állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (4) A 2. §. (1) b.) pontjában foglalt előirányzatokon belül:

- a személyi jellegű kiadások előirányzatát                                                   15.664.001 Ft-ban

- a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát                                                3.547.209 Ft-ban

- a dologi jellegű kiadások előirányzatát                                                       15.357.160 Ft-ban

- pénzeszközátadás és egyéb támogatások előirányzatát                                 7.049.946 Ft-ban

- felhalmozási kiadások előirányzatát                                                             9.941.286 Ft-ban

- finanszírozási kiadások előirányzatát                                                               420.393 Ft-ban

- tartalék előirányzatát                                                                                   24.965.026 Ft-ban

állapítja meg.”


3. §


A Rendelet 6. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (3) Az önkormányzat 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül, valamennyi az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés. Az önkormányzat felhalmozási előirányzata 9.941.286 Ft. A tervezett felhalmozási kiadások részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programmal, projekttel kapcsolatos kiadást nem tervez. az erre vonatkozó adatokat e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetés 24.965.026 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz, melynek részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza. A költségvetés általános tartalékát a működtetés megtakarításából képződött, jóváhagyást igénylő pénzmaradvány összege, továbbá az évközi központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt bevétel növelheti. Az önkormányzat tartalékának felhasználása a képviselő-testület döntése alapján működési és felhalmozási kiadások teljesítésére egyaránt történhet.”


4. §


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép.


5. §


(1) Jelen rendelet 2018. május 31. napján 10:00 órakor lép hatályba és az azt következő napon hatályát veszti.Magyarszecsőd, 2018. május 30.P.H.                                 Károlyi Gyula s.k.                                                            dr. Horváth Mihály Ferenc s.k.

                                    polgármester                                                                                   jegyző
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Magyarszecsőd, 2018. május 31. 8:00 óraP.H.


                                                                                                                dr. Horváth Mihály Ferenc s.k.

                                                                                                                                   jegyző

                                                                                                           Csatolmányok

Megnevezés méret
2/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet mellékletei
128 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!