nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-26 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2019 (IV.25.) önkormányzati rendelete
Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

16/2019. (IV. 25.)  önkormányzati rendelete

az egyes családi események lebonyolításának szabályairól,

valamint az azokért fizetendő díjakról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában:

a) családi esemény: névadó, házassági évforduló, házassági nyilatkozat megerősítése.


b) hivatali munkaidő:


Hétfő:       7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Kedd:       7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Szerda:     7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Csütörtök: 7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Péntek:     7. 30 - 13. 30-ig


c) hivatali helyiség: Sárbogárd, Hősök tere 2. szám alatti házasságkötő terem – Díszterem, melynek hivatali munkaidőn kívüli igénybevétele esetén az igénybevevő a 1. melléklet szerinti szolgáltatási díj megfizetésére köteles.


d) szolgáltatás: a hivatali helyiségben, hivatali helyiségen kívül a város közigazgatási területén külső helyszínen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli családi eseményeken, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közreműködésével szolgáltatás nyújtása.


A polgármesteri hivatal köztisztviselőjének hivatali munkaidején túli és hivatalos helyiségen kívüli családi eseményeken való közreműködése


2. § (1) A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, valamint – e rendeletben meghatározott keretek között - külső helyszíneken hivatali munkaidőn kívül közreműködhetnek családi eseményeken.


(2) A családi események külső helyszínen történő megtartása során a jelen rendeletben előírt követelmények figyelembevételével kell eljárni. E rendelet 2. § c) pontjában meghatározott hivatalos helyiségen kívüli családi eseményen való közreműködés csak akkor vállalható, ha annak időpontja nem veszélyezteti a már előjegyzésbe vett házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolatokra, a köztisztviselő munkakörébe tartozó feladatok ellátására. A családi esemény a közhatalmi tevékenység gyakorlásával járó feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.


(3) A családi esemény lebonyolítása, mint szolgáltatás iránti kérelmet a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályánál kell bejelenteni. A szolgáltatás biztosítására a jegyző a 4. melléklet szerinti szolgáltatási megállapodást köt a szolgáltatást megrendelővel.


(4) A hivatalos helyiségen kívüli családi anyakönyvi esemény tartására irányuló 2. melléklet szerinti igény esetén a jegyző vizsgálja a helyszín a családi esemény megrendezésére való alkalmasságát.. A jegyző a helyszínen meggyőződik arról, hogy a helyszínen az esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható.


(5) A hivatali munkaidőn túli időpontokban (különösen szombat, vasárnap) lehetőség van a családi események megtartása, kivéve, ha a rendezvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (1) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napokra esik.

Díjfizetési kötelezettség


3. § (1) A családi esemény ügyfelei a hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő anyakönyvi események megtartásának biztosítása érdekében nyújtott szolgáltatás ellentételezéseként az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek megfizetni.


(2) A polgármesteri hivatal köztisztviselője akkor működik közre a hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő családi eseményen, ha a szolgáltatás igénybevevői a 1. melléklet szerinti szolgáltatási díjat megfizették és azt a családi esemény tervezett időpontját megelőzően legalább 48 órával igazolták.


4. § A polgármesteri hivatal köztisztviselőjét közreműködéséért választása szerint az e rendelet 3. mellékletében foglalt díjazás, vagy a közreműködéshez szükséges felkészülés miatt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott szabadidő illeti meg, melyről a feladatokat ellátó köztisztviselő az e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon nyilatkozik.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Sárbogárd, 2019. április 12.dr. Sükösd Tamás
    polgármester

dr. Venicz Anita
 jegyző

Kihirdetve: 2019. április 25.dr. Venicz Anita
 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
27 KB
2. melléklet
34 KB
3. melléklet
25 KB
4. melléklet
32.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!