nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2015 (II.5..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-17 - 2016-05-26
Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 1/2015 (II.5..) önkormányzati rendelete
Ságvár Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. §[1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 373 736 ezer forintban állapítja meg.


(2) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.


3. § (1)[2] Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                      140 458 ezer forint,

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33 413 ezer forint

amelyből:

ba) működési célú támogatások                                                    33 413 ezer forint,

bb) felhalmozási célú támogatások                                                0 ezer forint;

c) közhatalmi bevételek                                                              56 350 ezer forint,

d) működési bevételek                                                                12 765 ezer forint,

e) felhalmozási bevételek                                                            0 ezer forint,

f)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      65 312 ezer forint, amelyből

fa) működési célú átvett pénzeszközök                                          1 080 ezer forint,

fb) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      64 232 ezer forint,

fc) felhalmozási célú önkormányzati támogatás                              0 ezer forint;

g) finanszírozási bevételek                                                           25 438 ezer forint,

amelyből

ga) belföldi finanszírozás bevételei (pénzmaradvány, rövid lejáratú hitelfelvétel)

65 438 ezer forint,

gb) külföldi finanszírozás bevételei                                       0 ezer forint,

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        0 ezer forint.


(2)[3]    Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                  173 871 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                          199 865 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                 0 ezer forint.


(3)[4]    Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek                                                                247 104 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek                                                            126 632 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)  6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(5) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 2 melléklete tartalmazza.


4. § (1)[5] Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a)működési költségvetés                                                             247 104 ezer forint,

amelyből

aa) személyi juttatások                                                               80 987 ezer forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       21 867 ezer forint,

ac) dologi kiadások                                                                     41 024 ezer forint,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   7 876 ezer forint,

ae) egyéb működési célú kiadások                                                95 350 ezer forint;

a)felhalmozási költségvetés                                                         126 632 ezer forint, melyből

ba) beruházások                                                                        55 300 ezer forint,

bb) felújítások                                                                           40 332 ezer forint,

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                  0 forint;

c) finanszírozási kiadások                                                            31 ezer forint, melyből

ca) belföldi finanszírozás kiadásai (pénzmaradvány, hitelfelvétel)        31 ezer forint,

cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                  0 ezer forint,

cc)adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai          0 ezer forint.


(2)[6]    Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                    173 871 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                            199 865 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                  0 ezer forint.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló törvény 6. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.


(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként: kerékpárút, ipari park,eszköz és gépbeszerzés.

b) felújítási kiadások felújításonként: közvilágítás korszerűsítés, orvosi rendelők felújítás, járdák felújítása, hidak felújítás, bel-és külterületi utak felújítása.


(2) Az önkormányzat intézménye által végzett beruházási kiadás: gépek, eszközök vásárlása 300 ezer forint.


(3) Az Önkormányzat és intézménye összesített 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 4-5. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 400 ezer forint,

b) lakhatással kapcsolatos ellátások 400 ezer forint,

c) önkormányzati segélyek 3 300 ezer forint (korábban: átmeneti segély, polgármester saját hatáskörben nyújtható segélyek, köztemetés)

d) családi támogatások 1 200 ezer forint.


6. § (1) A költségvetési egyenleg működési cél szerint 3 038 ezer forint hiánnyal került betervezésre.


(2) Az önkormányzat a 2015. évi hiány finanszírozását a 2014. évi pénzmaradvány terhére tervezi.


(3) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 22 805 ezer forint, amelyből

a) működési célú 3 038 ezer forint,

b) felhalmozási célú 22 400 ezer forint.


7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Ságvár Község Önkormányzata átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fő,

b) Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma 11 fő,

c) Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás átl.áll.létszáma 4 fő,

d) Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde átlagos állományi létszáma 19 fő,

mindösszesen 43 fő.


8. § Az Önkormányzat 2015. évi összesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2015. évi gördülő költségvetését 2015-2018 évre vonatkozóan a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, és a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezhet 5 000 ezer forint értékhatárig. A módosítás és az átcsoportosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettségek teljesítését és az önkormányzati feladatellátást.


(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(4) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján a polgármester 5 000 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.


(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(6) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

14. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.


(3) A helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát az intézmények költségvetésének elfogadásakor együttes testületi ülésen a fenntartók a 2015. évi költségvetésbe bevonták.


4. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.


(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.


(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel. 


(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

5. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


16. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.


(4) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nem haladhatja meg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.


(5)  Az Önkormányzat által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át.


(6) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2015. évre megállapított éves cafeteria kerete bruttó 200 000 forint.


(7) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a munkáltató a 2015. évben havonta 1000 forint összegű bankszámla hozzájárulást biztosít, amelynek utalása negyedévente történik a foglalkoztatott számlájára.


6. A támogatások, intézményfinanszírozások,

folyósításának és elszámolásának rendje


17. § (1) A költségvetési szerv intézményfinanszírozását a képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási terve szerint biztosítja.


(2) A társulásnak adandó támogatást az önkormányzat a finanszírozási terv szerint biztosítja.


(3) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a támogatási szerződésben foglaltak alapján kerülnek kiutalásra.


(4) A képviselő-testület a fiatalok életkezdési támogatásához a benyújtott kérelmek alapján 40.000 forint egyszeri támogatást állapíthat meg a szociális keret terhére.


18. § A nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.


19. § A környezetvédelmi Alap bevételeit (talajterhelési díjból befolyt bevételek) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B § (2)-(3) bekezdése alapján kell felhasználni.


7. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása


20. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen:

  1. ha az önkormányzat adóbevételei az első félévben a tervezetthez viszonyítva 40% alatt folynak be,
  2. ha az önkormányzattal szerződő fél (bérlet, értékesítés, szolgáltatási díj vállalása) a szerződési kötelezettségét a fizetési határidő lejártát követő 30 napon belül nem teljesíti, továbbá mindezen összegek meghaladják az 1 000 ezer forintot.


(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(4) Az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.


8. Záró rendelkezések


21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013 (II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.Ságvár, 2015. február 04.
        Kecskés Gábor s. k.                                                                            Koltai Bernadett s. k.

           polgármester                                                                                            aljegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. február 05. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Ságvár, 2015. február 05.

                                                                                                                Koltai Bernadett s. k.

                                                                                                                           aljegyző
[1]

Módosította a 11/2015. (IX. 10.), 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 09. 17-től.

[2]

Módosította a 11/2015. (IX. 10.), 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 09. 17-től.

[3]

Módosította a 11/2015. (IX. 10.)és a 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 09. 17-től.

[4]

Módosította a 11/2015. (IX. 10.)és a 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 09. 17-től.

[5]

Módosította a 11/2015. (IX. 10.)és a 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 09. 17-től.

[6]

Módosította a 11/2015. (IX. 10.)és a 12/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. 09. 17-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
105.95 KB
2. számú melléklet
105.95 KB
3. számú melléklet
148.91 KB
4. számú melléklet
89.33 KB
5. számú melléklet
87.99 KB
6. számú melléklet
87.39 KB
7. számú melléklet
113.65 KB
8. számú melléklet
145.36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!