nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bodolyabér Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2019 (III.4..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-05 -tól
Bodolyabér Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2019 (III.4..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bodolyabér Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


 1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

35.574.527 Ft

Költségvetési bevétellel

35.574.527 Ft

Költségvetési kiadással

állapítja meg.


 1. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
 2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
 3. A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
 4. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy  az előző évi költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3.§

A költségvetés részletezése

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
 2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    
 3. Az Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     
 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
 5. Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 1. melléklet 4. számú táblája szerint határozza meg.
 6. Az önkormányzat cél jelleggel nyújtott támogatásait a 8. melléklet részletezi.
 7. Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános és 2.150.000 Ft céltartalékot képez, melyből a szociális tüzelőanyag önrészre 150.000 Ft, 2.000.000 Ft utak, hidak helyreállítására céltartalékot állapít meg.

4.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatát. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
 5. Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 6. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselőtestületi döntés alapján.
 7. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja.
 8. A képviselőtestület a közalkalmazottat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 E Ft-ban állapítja meg. A képviselőtestület a munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó dolgozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 200 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
 9.  A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2019. évben 15.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

5.§

 Az előirányzatok módosítása

 1. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
 2. A költségvetési szerv vezetője a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
 3. Az (1) bekezdés szerinti polgármesteri hatáskörbe adott előirányzat-módosításokat a képviselőtestület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 4. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
 5. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.

6.§

A gazdálkodás szabályai

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a képviselőtestület rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.


7.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)  Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a komlói kistérségi társulás belső ellenőre útján gondoskodik.


8. §

Záró és vegyes rendelkezések


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. A képviselőtestület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló szóbeli beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. A képviselőtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló külön rendeletet nem fogadott el. 

Dr. Sitkei Lukács

Pataki Sándorné

jegyző

polgármester


E rendelet kihirdetve: 2019 év március hó 4 nap


Dr. Sitkei Lukács

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
296.98 KB
2.1 melléklet
338.18 KB
2.2 melléklet
346.19 KB
3. melléklet
236.73 KB
4. melléklet
264.58 KB
5. melléklet
247.42 KB
6. melléklet
327.42 KB
7. melléklet
265.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!