nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (XI.10.) rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2016-01-02
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (XI.10.) rendelete
a helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A helyi adókról szóló 4/2014.(VII.15.) rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §


Az adó mértéke


Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évi 5.000.- Ft.”


2. §


Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
Vizi Zoltán

polgármester

Dr. Kiss Tamás

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Nógrádsipek, 2015. november 10.
Dr. Kiss Tamás

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!