nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-30 -tól
Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról

Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

2016. évi zárszámadásáról.Rönök Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében

       szereplő költségvetési szervekre.


2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

     - Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rönöki Kerekerdő Óvoda

 /2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.


3.§. /1/ A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodásának kiadásai teljesítését az alábbiak szerint

        fogadja el:                                              

                                                                            Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                                 49.116 eFt              78.148 eFt            54.645 eFt


             melyből: - működési                            43.644 eFt              53.669 eFt            50.335 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                    27.033 eFt              37.857 eFt             35.180 eFt

                            - önként vállalt feladat            11.155 eFt             15.812 eFt              15.155 eFt

                            - államigazgatási feladat           5.456 eFt                      0 eFt                       0 eFt


                            - felhalmozási és beruházási  5.472 eFt              24.479 eFt              4.310 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                      5.472 eFt              24.200 eFt               4.031 eFt

                            - önként vállalt feladat                  0 eFt                      279 eFt                  279 eFt

                            - államigazgatási feladat               0                              0                            0


        /2/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2016. évi kiadásai teljesítését az

             alábbiak szerint fogadja  el.:


                                                                          Eredeti ei.        Módosított ei.           Teljesítés

           kiadási főösszegét:                               14.218 eFt              14.313 eFt          14.279 eFt


             melyből: - működési                          14.218 eFt              14.313 eFt          14.279 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                  13.433 eFt              13.528 eFt          13.494 eFt

                            - önként vállalt feladat               785 eFt                  785 eFt                785 eFt

                            - államigazgatási feladat              0                             0                          0


                            - felhalmozási és beruházási      0 eFt                       0 eFt                   0 eFt


             ebből:     - kötelező feladat                          0                              0                         0

                            - önként vállalt feladat                  0                              0                         0

                            - államigazgatási feladat               0                              0                         0       /3/ A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodásának bevételei teljesítését az alábbiak szerint 

            fogadja el:     

           

              bevételi főösszegét:                               49.116 eFt               78.148 eFt         77.878 eFt


             melyből: - működési                              42.900 eFt               65.884 eFt         65.893 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                     26.313 eFt               51.461 eFt          51.461 eFt

                             - önként vállalt feladat             11.131 eFt               14.423 eFt          14.432 eFt                             

                             - államigazgatási feladat            5.456 eFt                        0 eFt                   0 eFt


                             - felhalmozási                           6.216 eFt                12.264 eFt         11.985 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                       5.472 eFt                 12.264 eFt         11.985 eFt

                             - önként vállalt feladat                  744 eFt                          0 eFt                 0 eFt               

                             - államigazgatási feladat                 0                                  0                       0                                  /4/ A Képviselő-testület a Rönöki Kerekerdő Óvoda 2016. évi bevétele teljesítését az
           alábbiak szerint fogadja el:

             bevételi főösszegét:                               14.218 eFt                14.313 eFt         14.313 eFt


             melyből: - működési                             14.218 eFt                14.313 eFt         14.313 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                    13.433 eFt               13.402 eFt          13.402 eFt

                             - önként vállalt feladat                785 eFt                     911 eFt               911 eFt                            

                             - államigazgatási feladat                0 eFt                          0 eFt                   0 eFt


                             - felhalmozási                             0 eFt                           0 eFt                    0 eFt


             ebből:      - kötelező feladat                        0                                  0                           0

                             - önként vállalt feladat                0                                  0                           0                       

                             - államigazgatási feladat             0                                  0                           0                       


I. A költségvetési bevételek


4.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve pénzforgalmi   

           mérlegét az 1. számú és 21. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 13. számú

           melléklet alapján fogadja el.

     

      /2/  Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és
            a 18. számú melléklet szerint fogadja el.


     /3/  Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet
           szerint fogadja el.

    

     /4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


     /5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a
          6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


    /6/ Az önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközeit 5. számú melléklet szerint hagyja

         jóvá.II. A költségvetési kiadások


 5.§.   /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat egységes pénzalap mérlegét az 1. számú

              melléklet, a költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet alapján fogadja el.

        

         /2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7.

              és 19. számú melléklet szerint fogadja el.


         /3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési
              kiadásait 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


         /4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet
              szerint fogadja el.6.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9.1 számú mellékletben foglaltak
            szerint fogadja el.


      /2/ Az Önkormányzatnak támogatásértékű felhalmozási kiadásai és felhalmozási célú
            pénzeszköz átadásai 2016. évben nem keletkeztek.


7. §.  A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2016. évi mérleg szerinti eredmény összege   
        231.032.032 Ft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2016. évi mérleg szerinti
        eredmény összege -53.646 Ft. A mérleg szerinti eredmény alakulását és elszámolását az

        14.  és 24. számú mellékletek tartalmazzák.


8. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és   
          forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 13. és a 23. számú melléklet -, valamint a 2016.
          évi vagyonkimutatás – 15. számú melléklet.


9. §.  Az önkormányzat és intézményének 2016. évi pénzkészlet változását a 16. és 17.    
          számú melléklet tartalmazza.


10.§.    Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési
           kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
           feladatok szerinti bontásban 11. és 20. számú melléklet tartalmazza.


11.§. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet

         és a 22. számú melléklet tartalmazza.


12. §.  A Képviselő-testület a 2016. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint
           határozza meg:

          Önkormányzatnál

           -  teljes munkaidőben foglalkoztatott                                            3 fő

                                                                                                                                                  

          Rönöki Kerekerdő Óvodában

          -  teljes munkaidőben foglalkoztatottak                                         3 fő                                  


12.§. Rönök Község Önkormányzata 2016. december 31.-én hitel állománnyal nem
          rendelkezett.


13.§.  A 2016. évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen 

          támogatásokat, kedvezményeket nem biztosított.


           

Záró rendelkezések


 14. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Rönök, 2017. május 22.
                             Pékó Tamás Lajos                                   dr. Kelemen Marcell

                                polgármester                                                   jegyző   


                                                                                  

A rendelet kihirdetve: 2017. május 30. napján.


                                                                                               dr. Kelemen Marcell

                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
56 KB
mellékletek
99.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!