nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2017-06-01
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2016. évi költségvetését


104 763 967,- Ft bevétellel, és 104 763 967,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- közhatalmi bevételek                                                           32 435 150,- Ft

- költségvetési támogatás                                                      35 019 456,- Ft 

            - működési bevételek                                                              5 244 075,- Ft

- működési célú átvett pénzeszköz                                         22 882 110,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                        7 973 176,- Ft


- a személyi juttatások                                                          39 545 090,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                          8 123 000,- Ft

- dologi kiadások                                                                  41 828 670,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  4 325 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              7 719 935,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                        1 042 272,- Ft


a felhalmozási célú bevételt                                                  1 210  000,- Ft.

- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                    1 210  000,- Ft.


- beruházások                                                                       2 180 000,- Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.7. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.8. § A Tapsony Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelete 7. melléklete lép.9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2017. május 29.
                 Fábos István                                                                              Hajdu Szabina

                 polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. május 30. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2017. május 30.
                  Hajdu Szabina

                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
66.5 KB
2. melléklet
15.67 KB
3. melléklet
13.4 KB
4. melléklet
13 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
22 KB
7. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!