nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2017-06-01
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017 (V.30.) rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 3/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya Nógrádsipek község közigazgatási területén lefolytatott házasságkötési eljárásokra (továbbiakban: anyakönyvi esemény), az eljárásokban részt vevő természetes személyekre terjed ki.”


2. §


A Rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli, valamint munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfelek nyilatkozatát arról, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18.§ (3) bekezdésében foglalt feltételeket biztosítják és a rendelet 4.§-ában meghatározott díjat megfizetik. A feltételek meglétének ellenőrzésére az anyakönyvvezető az engedély megadása előtt jogosult.”


3. §


A Rendelet 4. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja hivatali munkaidőn kívül 5.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.
(3) A hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 15.000 Ft.”


4. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


Dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2017. május 30.

Dr. Kiss Tamás
jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!