nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (IX.25.) rendelete
Hatályos:2015-09-26 - 2017-03-25
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (IX.25.) rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) rendeletének módosításáról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk által biztosított jogalkotási hatáskörben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének előzetes kikérésével a következőket rendeli el.


  1. §


Mezőkeresztes Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés módosítására az alábbi rendeletet alkotja:(1) Kiadás-bevétel előirányzatok módosítása


Előző évi költségvetési maradvány terhére történő módosítások


  Bevételi előirányzat emelkedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

      - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      29 598 e Ft


      ESZI költségvetésben:

     - Előző évi kv-i maradv. igénybevétele                                                                  2 e Ft


Többletbevétel terhére történő módosítások


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Egyéb működési célú támogatások                                                          5 390 e Ft

          - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök civil szerzetektől                    920 e Ft

          - Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele civil szervezetektől                 1 000 e Ft

          - Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól                  23 829 e Ft

          - Felhalmozási célú támogatás EU-s programok                                       65 428 e Ft


POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetésében

          - Egyéb műk. célú támogatások                                                                     76 e Ft


Bevételi ei. növekmény összesen:                                              126 243 e Ft

Kiadási előirányzat emelkedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


          - Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                          59 127 e Ft

          - Beruh. célú ÁFA                                                                                    3 531 e Ft

          - Személyi juttatások                                                                              22 891 e Ft

          - Járulékok                                                                                                  938 e Ft           

          - Dologi kiadások                                                                                    4 610 e Ft

          - Tartalékalap                                                                                         35 188 e Ft


ESZI költségvetésében

          - Személyi kiadások                                                                                        2 e Ft


POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetésében

          - Személyi kiadások                                                                                      60 e Ft

          - Járulékok                                                                                                    16 e Ft


Kiadási ei. növekmény összesen:                                        126 243 e FtTartalékalap terhére történő módosítások


Kiadási előirányzat csökkenés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Tartalékalap                                                                                        13 687 e Ft


Kiadási ei. csökkenés összesen:                                            13 687 e FtKiadási előirányzat növekedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében


          - Állami hozzájárulás előlegének visszafizetése                                       8 617 e Ft

          - Előző évi elszámolásból származó befizetések                                      2 516 e Ft

          - Személyi kiadások                                                                                    257 e Ft

          - Járulákok                                                                                               2 277 e Ft

          - Beruh. célú kiadások                                                                                  20 e Ft


Kiad. előir. emelk. összesen:                                                          13 687 e Ft

Finanszírozási műveletek miatti ei. módosítás


Bevételi előirányzat növekedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Finanszírozási bevételek                                                                   110 000 e Ft

         

Bevételi ei. növekedés összesen:                                          110 000 e FtKiadási előirányzat növekedés


ÖNKORMÁNYZAT költségvetésében

          - Finanszírozási kiadások                                                                      60 000 e Ft

          - Tartalékalap                                                                                        50 000 e Ft


Kiadási ei. növ. összesen:                                                   110 000 e Ft


2. §(1) A Képviselő-testület a 2015. I- II. negyedévi engedélyezett pótelőirányzatokat tudomásul veszi, s ennek megfelelően


 az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében                                         3 045,5 e Ft

                                                                                                                                                                                

         többlettámogatást állapít meg.


      A többlettámogatás terhére kiadási előirányzat változások:

                         Óvoda költségvetésében

                                   - személyi kiadás ei. növ.                            173,9 e Ft

                                   - járulékok ei. növ.                                        47,0 e Ft

                         ESZI költségvetésében

                                   - személyi kiadási ei növ.                           239,5 e Ft

                                   - járulékok kiadási ei növ.                            64,7 e Ft

                         Könyvtár költségvetésében

                                   - személyi kiadási ei növ.                             98,7 e Ft

                                   - járulékok kiadási ei növ.                            26,6 e Ft

                                   - dologi kiadási ei növ.                              433,1 e Ft

                         Polgármesteri Hivatal költségvetésében

                                   - személyi kiadási ei növ.                           733,7 e Ft

                                   - járulékok kiadási ei növ.                          198,1 e Ft

                         Önkormányzat költségvetésében

                                   - személyi kiad. ei növ.                              853,3 e Ft

                                   - járulékok kiad. ei növ.                             176,9 e Ft

                                                          

                                                                                          

      Kiadási előirányzat növekmény összesen:                                             3 045,5 e Ft


(2)  Az elrendelt előirányzat módosítások a 2015. évi költségvetésben átvezetendők.

(3)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
      Majoros János  s.k.                                                                               Tóth Ábel s.k.

        polgármester                                                                                        jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!