nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015(VI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-15 -tól
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015(VI.15.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (VI.15.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről


Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


I. Fejezet Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások, megállapításával elősegítse a környezet és levegő tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Dörgicse belterületén belül avar vagy kerti hulladékot szabadban égető személyre.


2. Értelmező rendelkezés


2. § Jelen rendelet alkalmazásában avar, illetve kerti hulladék az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulladék).


II. Fejezet Részletes rendelkezések

3. Az égetés szabályai


3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni. Ha ez nem lehetséges, a kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edényzetbe kell helyezni.

(2) Kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti kezelésük nem lehetséges.

(3) Kerti hulladékot a település belterületén október 15. és április 15. közötti időszakban keddenként 09 és 17 óra között, valamint szombatonként 09-15 óra között lehet égetni. A határidők kezdő- és utolsó napján az égetés végezhető.

(4) Kerti hulladék égetése vasárnap a település teljes közigazgatási területén tilos.

(5) A település közterületein kerti hulladék égetése egész évben tilos.

(6) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

(7) Tilos az égetés szeles, ködös időben, valamint szmoghelyzet esetén.

(8) Tilos az égetés szociális egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében azok működési ideje alatt.

(9) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


4. § (1) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával lehet. A tűzrakó helyet az épülettől vagy egyéb éghető anyagtól legalább 5 méter távolságra kell kialakítani.

(2) Az égetést úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő hatása (füst, bűz, pernye, hőterhelés) ne álljon fenn, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, az emberi egészséget ne veszélyeztesse, a környezetben levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa, vagyoni és környezeti kárt ne okozzon. Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamban történhet.

(4) Az égetendő hulladék nem lehet szennyezett, vegyi anyaggal kezelt, nem tartalmazhat továbbá kommunális, vagy ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket és ezek maradékait).

(5) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadékot, légszennyező vagy bűzös anyagot tilos alkalmazni.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és a tűz eloltható. (7) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és meg kell győződni róla, hogy elhamvadt, továbbá meg kell szüntetni a parázslást.

(8) A szabadban tüzet vagy üzemelő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos.


4. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények


5. § Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartást tanúsít, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.


III. Fejezet

5. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kihirdetve: Dörgicse, 2015. június 14.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!