nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-06-26 -tól
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , a Magyar Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


                                                             2.Az önkormányzat  költségvetése

2.§  [1] [2][3] A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 144430452 forintban állapítja meg.


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2019. évi bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4.§ A Képviselő-testület az ellátottak juttatásainak összegét 3980000 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2018-2020. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.


6.§[4] [5] Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2019. évben 37885237 Ft, melyből 37885237 Ft általános működési tartalék.[6]3. A költségvetési létszámkeret


7.§ (1) A képviselő-testület  az önkormányzat létszám-előirányzatát  5 fő   létszámban állapítja meg, ebből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 4 fő  teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület 2019. évben átlagosan 1 főt foglakoztat közfoglalkoztatás keretében.


 4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8.§ Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés végrehajtására, és feljogosítja az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

10.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

12.§ (1) A Képviselő-testület engedélyezi a Környezetvédelmi Alap felhasználását parlagfű mentesítési feladatok ellátása, zöldterület-gondozás, hulladékgazdálkodási, köztisztasági feladatok ellátására.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során legfeljebb 1 millió forint összegű kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


5.Záró rendelkezések


13.§ (1) A  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

(4)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Felsőpáhok, 2019. február 14.


                 Dr. Prótár Henrietta                                                      Prótár Richárd Krisztián

                            jegyző                                                                               polgármester

            

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2019.február 15.


                      Dr. Prótár Henrietta

                             jegyző
[1]

Módosította:11/2019.(X.8.) ÖR, hatályos 2019.10.09.-től

[2]

Módosította 15/2019.(XII.17.) Ör, hatályos 2019.12.18.-tól

[3]

Módosította:5/2020 Ör, hatályos 2020.06.26.-tól

[4]

Módosította 11/2019.(X.8.) ÖR, hatályos 2019.10.09.-től

[5]

Módosította : 5/2020. ÖR, hatályos 2020.06.26.-tól

[6]

Módosította 15/2019 (XII.17.) Ör, hatályos 2019.12.18.-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
50 KB
1-10 melléklet
54.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!