nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-11 -tól
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (III.10.) önkormányzati rendelete
Zalavár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelete


Zalavár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről


Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltakra Zalavár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalavár Község Önkormányzatára, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

Zalavári Óvoda


(2) Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi bevételei - kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét             135.142.399 forintban,

b) bevételi főösszegét                        135.142.399 forintban

állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 4, 6 sz. melléklet tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:

a.,

Működési célú támogatások

66.154.748,-

b.,

Felhalmozási célú támogatások                                          

0,-

c.,

Közhatalmi bevételek

19.024.092,-

d.,

Működési bevétel                                                       

18.615.040,-

e.,

Felhalmozási bevétel

397.000,-

f.,

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

30.951.519,-


Bevételek előirányzata összesen:

135.142.399,-

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

I.

Működési kiadások:

110.440.772,-

a.,

Személyi jellegű kiadások

47.764.120,-

b.,

Munkaadókat terhelő járulékok

10.505.364,-

c.,

Dologi jellegű kiadások

40.959.000,-

d.,

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

2.360.000,-

e.,

Működési célú pénzeszköz átadás

8.852.288,-

II.

Tartalék

1.739.004,-

III.

Felhalmozási kiadások

22.025.000,-

a.,

Beruházás

11.890.000,-

b.,

Felújítás

10.135.000,-

IV.

Finanszírozási kiadások

937.623,-

a.,

Költségvetési szervnek folyósított támogatás

0,-

b.,

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

937.623,-


Kiadások előirányzata összesen:

135.142.399,-

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 1,2,3,5,13,14 sz. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 1. sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeit működésre fordítja.

(4) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1.739.004,-Ft-ban képez.

(6) A 2017. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 12. sz. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 22.025.000 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. sz. melléklet tartalmazza.


III. A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát:

- 1 fő polgármester

            - 13 fő közalkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)

- 4 fő közfoglalkozatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban

              állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. sz. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások


9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


(2) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.


(3) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.


(4) A költségvetési szervek a 2016. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.


(5) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.


10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok, címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait részben az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt a 13. §-ban meghatározott kivétellel.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig  dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


12. § Az önkormányzat költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a következő soros képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.


13. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására. Az ilyen előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a képviselő-testület –az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

14.  § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt Keszthelyi Fiókjánál vezetett számlákon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Horváth Ildikó                                                                    Dr. Puskás László

 polgármester                                                                        címzetes főjegyzőZáradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2017. március 10. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2017. március 10.
                                                                                              Dr. Puskás László

                                                                                               címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek - 2017.évi költségvetési táblák
163.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!