nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-26 -tól
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Becske Községi Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.     


2. §

(1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódóan kerülnek meghatározásra.

(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(6) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(7) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül meg kell tenni.

(8) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani.


3§

A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.


4. §

(1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással történik.

(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.


5. §

(1) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag utalással, minden hónap 10-ig kell folyósítani.

(2) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig kell folyósítani, illetve a 4. § (2) bekezdésében szabályozottak szerint a házipénztárból kifizetni.

(3) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi.

(4) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani.II. Fejezet

Részletes rendelkezések


Települési támogatások

6. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

(2) A települési támogatás formái:

a) rendkívüli települési támogatás

b) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás.

c) óvodakezdési támogatás

d) iskolakezdési támogatás

e) időskorúak támogatása
Rendkívüli települési támogatás

7. §

(1) A szociális törvény 45. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 

(2) A rendkívüli települési támogatásban elsősorban azok a személyek részesülhetnek, akik a benyújtott kérelem, vagy hivatalból kezdeményezett eljárás során  a rendelkezésre álló adatok, információk ismeretében az (1) bekezdésben leírtak alapján jogosultak a támogatásra.

(3) Rendkívüli települési támogatás esetén dönthet az önkormányzat a természetbeni támogatási forma biztosításáról, kivéve a krízis helyzetben lévőket, akiknél a pénzbeli ellátást is biztosítani kell.

 (4) A rendkívüli támogatás összege a kérelmező szociális, anyagi és egyéb helyzetétől függően kerül megállapításra.

(5) Közvetlen életveszély, katasztrófa helyzet, vagy azonnali orvosi beavatkozást igénylő élethelyzet esetén a rendkívüli települési támogatás megállapítására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a település polgármestere.

A polgármester döntéséről köteles a legközelebbi testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni.Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás

8. §

(1) Települési lakhatási támogatás adható a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez. 

(2) A támogatás villanyáram, víz, csatornahasználat, gáz, szemétszállítási díj, tüzelőanyag vásárlás költségéhez adható.

(3) Támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, ahol a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,-Ft), egyedül élőknél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át (34.200,-Ft-ot).

(4) A szociális törvény 4. §-ában meghatározott vagyon fogalmának figyelembe vételével kell a vagyoni feltételeket vizsgálni. A vagyon vizsgálat során figyelembe kell venni a háztartás tagjainak vagyonát is. Nem állapítható meg települési lakhatási támogatás, ha a kérelmező személy háztartásában élők a szociális törvény 4. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonhatárt meghaladják.

(5) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak az Önkormányzat tudomása, vagy környezettanulmány alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására vonatkozó szabályokat.

(6) A megállapított támogatás természetbeni formában kerül biztosításra az érintett szolgáltatónak történő közmű díj átutalásával, a közmű által kötött megállapodásnak megfelelően.

(7)A támogatás havi összege:

                                                     100 m2 alatti lakásnagyságig:     2.500,-Ft

                                                     100 m2 feletti lakásnagyságnál:  3.500,-Ft.  

    

(8) A települési lakhatási támogatás rendszeres települési támogatás formájában nyújtható . A támogatást havi rendszerességgel a kérelem benyújtása hónapjának első napjától- egy éves időtartamra kerülhet megállapításra.

(9) A szociális törvény szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
Óvodakezdési támogatás


9. §


(1) Az óvodakezdéssel járó kiadások enyhítésére való tekintettel óvodakezdéshez kapcsolódó egyszeri települési támogatásra (a továbbiakban: óvodakezdési támogatás) jogosult az a gyermek, akire tekintettel az aktuális óvodai nevelési évben első alkalommal létesítenek aktív óvodai jogviszonyt. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy egyéb rendszeres szociális támogatásban, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül a kérelmező.

(2) Az óvodakezdési támogatás megállapítása a mindenkori vezető óvónő jelzése alapján történik a tárgyévet illetően.

(3) Az óvodakezdési támogatás összegét gyermekenként 10.000 forintban kell megállapítani.


Iskolakezdési támogatás


10.§


 (1) Az iskolakezdéssel járó kiadások enyhítésére való tekintettel iskolakezdéshez kapcsolódó egyszeri települési támogatásra (a továbbiakban: iskolakezdési támogatás) jogosult az aktuális tanítási évben alapfokú, középfokú vagy felsőfokú nappali oktatási munkarendje szerinti tanulmányait megkezdő vagy folytató aktív tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét még be nem töltött gyermek.

(2) Az iskolakezdési támogatás összegét gyermekenként alapfokú aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek esetén 10.000 forintban, középfokú aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek esetén 15.000 forintban, felsőfokú nappali oktatási munkarendje szerinti tanulmányait megkezdő vagy folytató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkező 25. életévét még be nem töltött gyermek esetén 20.000 forintban kell megállapítani.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy egyéb rendszeres szociális támogatásban, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül a kérelmező, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyt minden tanév október 31-ig iskolalátogatási igazolással igazolja, továbbá a közoktatási körzethatár szerinti közoktatási intézménybe jár. 


Időskorúak támogatása

11. §


11. § Becske Községi Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, a 80. életévét legkésőbb tárgyév január 1-jén betöltött, illetőleg azon életkor feletti természetes személy alanyi jogon egyszeri 10.000 Forint értékű utalványban részesül.


Karácsonyi természetbeni támogatás

12 §

12 § Az Önkormányzat lakóházanként egyszeri 1.500 Forint értékű természetbeni juttatást biztosít a településen lakó ingatlantulajdonosok számára.13 §

13 § A támogatások az önkormányzat költségvetésének ismerete és teherbíró képessége függvényében legkésőbb a tárgyév december 31-ig kerülnek kifizetésre, illetőleg átadásra.


Temetési támogatás

14. §

(1) A képviselő-testület jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül 15.000,-Ft temetési támogatásban részesíti a településen állandó lakóhellyel rendelkező eltemettetőt, aki a becskei állandó lakhellyel rendelkező elhunyt személy temetéséről gondoskodott.

A támogatásban részesülőnek be kell mutatni a temetés költségéről saját nevére kiállított számlát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(2) Kizáró ok, ha a hozzátartozó rendkívüli települési támogatásként halálesetre támogatást kapott.

(3) A képviselő-testület a temetési támogatással kapcsolatos döntési jogot a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottaknak megfelelően a polgármesterre ruházza át.III. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

15. §

 (1) A települési önkormányzat a személyes gondoskodás körébe:

- az étkeztetés,

- a házi segítségnyújtás

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- támogató szolgáltatás

- ebéd házhozszállítás

szociális alapszolgáltatási formák igénybe vételi lehetőségét biztosítja.

(2)  Személyes gondoskodás keretében történő ellátás megszűnik:

- jogosulatlan igénybevétel esetén, vagy

- amennyiben az ellátásról az érintett írásban lemond.               


16. §

(1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét a szociális törvény 92. §. (2) bekezdés f) pontja alapján rendeletben állapítja meg.


Szociális szolgáltatások


Étkeztetés

17. §

(1) Az étkeztetést az önkormányzat a szociális törvény 62. §-a alapján biztosítja.

(2) Az étkeztetési térítési díj az éves térítési díjat megállapító rendelet szerinti összeg.

(3) Rendkívüli sürgős esetben legfeljebb egy havi időtartamra a polgármester adhat engedélyt az ebéd házhoz történő szállításához.

(4) Az ételt 13 óráig kell az igénylő otthonába szállítani, illetve elvinni. A csere ételhordó edényről az ellátott köteles gondoskodni. Az étel kiszállítása közcélú foglalkoztatott bevonásával történik.


Házi segítségnyújtás

18. §

(1) Az önkormányzat házi segítségnyújtást a Balassagyarmat Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményén keresztül látja el társulás formájában.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

támogató szolgáltatás

19.§


 A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ látja el.


Ebéd házhozszállítás

20.§

(1) Az ebédkiszállítás díja 320Ft/óra, amely a mindenkori éves térítési díjat megállapító rendelet szerint összeg.

(2) Rendkívüli sürgős esetben legfeljebb egy havi időtartamra a polgármester adhat az engedélyt az ebéd ház történő szállításához.
IV. Fejezet


Egyéb rendelkezések

21. §

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


22.§

A képviselő-testület a rendeletet félévente felülvizsgálja.


V. Fejezet

Záró rendelkezések

23. §

(1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2 Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló, a többször módosított 9/2006. (VII.25.) önkormányzati rendelet.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!