nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (XII.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-23 - 2016-12-24
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (XII.22.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


/ 5. § (1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a nagykorú személy, akinek az esetében vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás költsége (a továbbiakban: gyógyszerköltség) /


„b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át és”


  1. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Rendelékezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.                 Iszák Tibor s.k.                                                                       Szabó István s.k.

                Polgármester                                                                               Jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 22.Szabó István s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!