nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-15 - 2014-05-16
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sonkád Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének

3/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete


a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításárólSonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatai szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 6. § c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1. A közszolgáltatás)


„1. § 

  1.  Sonkád Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn a települési szilárdhulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
  2.  Az önkormányzat a közszolgáltatást – külön társulási megállapodás alapján - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás útján biztosítja.
  3.  Sonkád Község közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
  4.  A rendelet hatálya Sonkád község közigazgatási területén lévő beépített ingatlanokra és azok tulajdonosaira terjed ki.
  5.  Az ingatlantulajdonos jogosult és köteles a közszolgáltatást igénybe venni.
  6.  Kötelezően igénybeveendő hulladéklerakó a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nagyecsedi szilárdhulladék lerakó telepe.”  1. § A Rendelet a következő 3/A. §-al egészül ki:


„3/A. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig jogosult.

(2) A közszolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat csak

a) az ingatlantulajdonos azonosítására,

b) jogszabályban előírt adatszolgáltatásra,

c) hatósági ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására,

d) számlázásra,

e) postázásra,

f) közszolgáltatási díj-hátralékok behajtására

használhatja fel.

(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt – a közszolgáltatással összefüggő – személyes adatok nyilvánosságra hozatalára.”  1. § A Rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(9) A tulajdonos a kötelező közszolgáltatás teljesítéséért a közszolgáltatónak - vagy az általa megbízott díjbeszedőnek - számla ellenében, közszolgáltatási díjat köteles fizetni.”  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                         Bandics Zsigmond s.k.                                                           Szabó István s.k.

                             polgármester                                                                            jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!