nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-14 -tól
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.13.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (V.13.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2018. (V.13.) Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi módosított előirányzatát


124.175.562 Ft tárgyévi módosított bevétellel,

124.175.562 Ft tárgyévi módosított kiadással,

állapítja meg.
ebből:

visszafizetése                                                           1.515.466 Ft-ban


ebből:


5.041.466 Ft működési többlettel és 5.041.466 Ft felhalmozási hiánnyal

 állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Adatok: Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

124175562
124175562


aa]

működési költségvetési bevételét

108445551108445551


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

1573001115730011

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

124175562124175562


ba)

működési költségvetési kiadását

103404085103404085személyi jellegű kiadások

3679525536795255munkaadókat terhelő járulékok

47504864750486dologi jellegű kiadások

3562178835621788egyéb működési kiadások

1368459013684590ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


15154661515466ellátottak pénzbeli juttatásai

1102550011025500

céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

2077147720771477
beruházások előirányzata

1854368918543689
felújítások előirányzata

22277882227788
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

1573001115730011da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványátdb

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

1573001115730011


e)


finanszírozási célú műveletek bevételétea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátállapítja meg.
2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.
3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2019. május 13.

                                  Kovács Sándor                                                            Dr. Árvai Tibor   

                 polgármester                                                                  aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2019. május 13. napján kihirdetésre került.


Nemesvid, 2019. május 13.                                                                                                                 Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                          aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 8/2019. (V.13.) rendlethez.
83.2 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!