nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Háztartási szennyvíz
Hatályos:2014-02-06 - 2017-02-03
Háztartási szennyvíz
Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014 (II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. pontjában és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nyim község közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) gyűjtésére, begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.

  1. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

2.§ (1) A háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az Önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.

(2) A Nyim község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét az Dunántúli Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) jogosult és köteles ellátni, Nyim Község Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A Közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által Siófokon üzemeltetett városi szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyába kell elhelyezni.

  1. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

3.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett, háztartási szennyvíz jogszabályi előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2)  Ahol a háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező háztartási szennyvíz megfelelő összegyűjtését, rendszeres elszállítását a közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

4.§ A 3. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

5.§ (1) A Közszolgáltató a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos telefon útján történő megrendelése alapján a megrendeléstől számított 24 órán belül köteles begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a 2. § (3) bekezdésben meghatározott szennyvíztelepre szállítani.

(2) A megrendeléskor a Közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját megjelölni.

6.§ A közszolgáltató a háztartási szennyvizet kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró gépjárművel, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezheti.

  1. A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségei

7.§ A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban:

a) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani,

b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat,

c) a közszolgáltatást ellátó a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

8.§  Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban:

a) az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll,

b) az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani,

c) ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak kell biztosítani,

d) az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.

  1. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

9.§ A háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződésnek tartalmaznia kell:

a) szerződést kötő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) közszolgáltatás tárgyát, hatályát,

c) a begyűjtés gyakoriságát,

d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit,

e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját,

f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit,

g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait,

h) az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet.

  1. A háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének

módja és feltételei

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan agyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést végző vagy más személyek élet és testi épségét, egészségét valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát.

(3) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató megtagadhatja annak elszállítását, a jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett.

(4) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását a (3) bekezdésben foglalt esetekben és abban az esetben tagadhatja meg, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.

  1. A közszolgáltatási díj

11. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet 1. mellékletében meghatározott közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási díj egytényezős. A közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató díjkalkulációja alapján az Önkormányzat állapítja meg. A Közszolgáltató az Önkormányzathoz a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10. napjáig terjeszti elő. Az Önkormányzat a következő évi díjakat a megelőző év december 15-ig állapítja meg.

(2) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató számlát állít ki. A közszolgáltatási díj kiegyenlítésének határidejét és módját a megküldött számla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a közszolgáltatási díjat érintő kedvezményeket nem állapít meg.

  1. Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

12.§ Nyim község közigazgatási területén Nyim Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyim község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2011 (VI.09.) önkormányzati rendelete alapján nem található üdülőövezetként és hétvégi övezetként jelölt terület, ezért az önkormányzat az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat nem állapít meg.

13.§ Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, beépítetlen ingatlana vonatkozásában.

  1. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére

vonatkozó rendelkezések

14.§ A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tarthatja nyilván és kezeli a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

  1. Záró rendelkezések

15.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 9/2004 (XII.10.) önkormányzati rendelet.

Nyim, 2014. február 04.

        

        

                           

                                     

      Nikovics Tibor s.k.                                                                   dr. Schmieder Ibolya s.k.

           polgármester                                                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. február 05. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Ságvár, 2014. február 05.

                                                                                                      dr. Schmieder Ibolya s.k.

                                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
11.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!