nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-11-24 - 2017-01-05
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének


28/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelete


a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, 6. § a) és e) pontja, 39/C. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról szóló 50/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A helyi iparűzési adóról szóló 50/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
       Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


2. § (1) Az adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv.
        szerinti adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 40.§ (2)
      bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

3. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 1 %-a azon vállalkozók részére, akik      háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végeznek és nettó árbevételüknek legalább 80 %-a e tevékenységek végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik valamint a vállalkozási szintű adólapja a 20 millió forintot nem haladja meg.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezett az adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. (7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(9) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(10) E § alkalmazásában állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 2.§ 1. pontja szerinti támogatás.

(11) E § alkalmazásában egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


3. § A Rendelet az e rendelet szerinti 1. és 2. melléklettel egészül ki.

4. § E rendelet1. §-a 2017. január 1. napján, a 2. § a kihirdetést követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet az 1. § hatályba lépésének napját követő 5. napon hatályát veszti.


Sárbogárd, 2016. november 11.

Dr. Sükösd Tamás                                   Demeterné Dr. Venicz Anita
   polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: 2016. november 23.

Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
110.5 KB
2. melléklet
25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!